Promóciós szabályzat

SimplePay Kedvezményes Jutalék alkalmazásáról

1. A szabályzat hatálya

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) az OTP Mobil Szolgáltató Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.; Cg. 01-09-174466; adószám: 24386106-2-43) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2017. május 17. és június 30. között lebonyolításra kerülő SimplePay promócióra vonatkozóan (a továbbiakban: Promóció).

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Promóció nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Promóciós szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Promócióra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Résztvevő), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően a Promócióban részt vesznek.

A Résztvevő a Promócióban történő részvétellel maradéktalanul elfogadja a jelen Promóciós szabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promócióban történő részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a jelen Promóciós szabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat. Amennyiben a Résztvevő a jelen Promóciós szabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Résztvevő nem vehet részt a Promócióban, illetve a Promócióban részére biztosított kedvezmény, előny a Szervező által egyoldalúan visszavonható, amellyel kapcsolatban a Résztvevő semmilyen igényt nem jogosult a Szervezővel kapcsolatban érvényesíteni, arról kifejezetten lemond.

A Résztvevő kijelenti, hogy a Promócióban megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

2. A Promócióban részt vevő személyek

A Promócióban azok a természetes személyek, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek vehetnek részt, akik:
a) a Szervező által üzemeltetett és nyújtott SimplePay Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, a SimplePay Szolgáltatásra vonatkozó, a www.simplepay.hu és a www.simplepartner.hu honlapon elérhető Kereskedői Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: SimplePay Kereskedői ÁSZF) meghatározott feltételeknek megfelelnek, és
b) a SimplePay Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges Fizetési elfogadóhelyet üzemeltetnek, és
c) legkésőbb a Promóció záró időpontját megelőzően legalább 2 munkanappal a SimplePay Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan a Szervezőtől a Szervező sales@otpmobil.com e-mail címére megküldött levélben ajánlatot kérnek, és
d) a Szervező által a Résztvevő által benyújtott ajánlatkérésre vonatkozón a SimplePay Szolgáltatásra vonatkozóan a Résztvevőnek adott, Egyedi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot a Promóció ideje alatt magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

3. Kizárás a Promócióból, kedvezmény egyoldalú visszavonása

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Promócióból kizárja azt a Résztvevőt, illetve a Promóció során a Résztvevőnek biztosított kedvezményt, Kedvezményes Jutalék alkalmazását egyoldalúan, saját döntése alapján visszavonja, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Résztvevővel szemben, aki:
a) a Promóció menetének befolyásolásával, a Szervező honlapjának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Promóció során előnyhöz jutni,
b) más Résztvevő vagy személy adataival visszaél;
c) nem valós adatokat ad meg a Promócióban való részvétel során;
d) a Promóció tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti;
e) a jelen Szabályzat vagy a jogszabályok rendelkezéseit megszegi,
f) nem felel meg a jelen Szabályzat szerinti Promóciós feltételeknek vagy a Kedvezményes Jutalék igénybe vétele feltételeinek.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra és a kedvezmény visszavonására okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

4. A Promóció lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Promócióban

A Résztvevő az ajánlatkérését legkésőbb a Promóció záró időpontját megelőzően 2 munkanappal jogosult benyújtani a Szervezőnek a Szervező sales@otpmobil.com e-mail címére megküldött levélben.

Ezt követően a Szervező a Résztvevővel felveszi a kapcsolatot, és a SimplePay Szolgáltatásra vonatkozó ajánlatot ad a Résztvevőnek, amennyiben a Résztvevő megfelel a fenti 2. pontban meghatározott feltételeknek. A Résztvevő akkor vehet részt a Promócióban, és akkor jogosult a Promócióban megjelölt kedvezményre, ha a Szervező által a Résztvevő által benyújtott ajánlatkérésre vonatkozón a SimplePay Szolgáltatásra vonatkozóan a Résztvevőnek adott, Egyedi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot a Promóció ideje alatt magára nézve kötelezőnek fogadja el a Szervező s e-mail címre vagy a Szervező ajánlatában megjelölt egyéb értesítési címre megküldött válasz levelében.

A Szervező csak a Promóció záró időpontja előtt legalább 2 munkanappal benyújtott ajánlatkérésekre nézve tudja biztosítani, hogy a Szervező ajánlata megfelelő időben megérkezik a Résztvevőhöz.

A SimplePay Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés aláírása nem feltétele a Promócióban való részvételnek.

elfogadják a SimplePay Szolgáltatás igénybe vételére vonatkozóan a Szervezőtől ajánlatot kér, és a Szervező
a Szervező által a Résztvevő által benyújtott ajánlatkérésre vonatkozón a SimplePay Szolgáltatásra vonatkozóan a Résztvevőnek adott, Egyedi Szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot a Promóció ideje alatt magukra nézve kötelezőnek elfogadják.

A Résztvevők az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Résztvevőt terheli.

Amennyiben az ajánlatkérésben a Résztvevő által megadott személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Promóció időtartama alatt történik, a Promócióban a Résztvevő nem tud részt venni, illetve a Promóciós kedvezményre való jogosultságát elveszti. A Promóciót vagy a Promóciós kedvezmény igénybe vételét követően a Résztvevő nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Promóciós szabályzatban foglalt vállalásával ellentétes.

Minden Résztvevő csak egyszer jogosult a Promóciós Időszakban ajánlatkérést benyújtani a Szervezőhöz ugyanazon Fizetési Elfogadóhelyre vonatkozóan. Minden Résztvevő csak a saját nevében és saját maga javára jogosult részt venni a Promócióban, meghatalmazásnak a Résztvevők részéről helye nincs.

A Résztvevő részéről a Promócióban való részvétel feltétele, hogy a Promóció ideje alatt benyújtott ajánlatkérést olyan személy írja alá, amely a Résztvevő törvényes képviseletére, azaz a Résztvevő helyett és nevében történő eljárásra jogosultsággal rendelkezik. A Résztvevő azonosítására, illetve képviseleti jogának ellenőrzésére vonatkozóan a Szervező jogosult a Résztvevőtől további adatokat, igazolásokat bekérni, és ezek elmulasztása vagy a képviseleti jog hiánya, illetve nem megfelelősége esetén jogosult a Résztvevőt a Szervező kizárni a Promócióból, illetve a már megadott kedvezményt jogosult visszavonni.

A szervező fenntartja a jogot, hogy jelen promóciót bármikor felfüggeszthesse, szüneteltethesse, megszüntethesse.

5. A Promócióban való részvétellel elérhető kedvezmény és igénybe vételének feltételei

A Szervező minden, a Promócióban szabályosan résztvevő Résztvevő számára, aki megfelel a jelen Szabályzat 2. és 4. pontjában foglaltaknak, a SimplePay Szolgáltatásra vonatkozó Egyedi Szerződés Szervezővel való megkötése esetén az Egyedi Szerződésben meghatározásra kerülő és a Szervező által adott ajánlatban meghatározott Jutalékból kedvezményt biztosít oly módon, hogy a Résztvevő 0,1 % + ÁFA mértékű kedvezményes Jutalékot (a továbbiakban: Kedvezményes Jutalék) jogosult megfizetni a SimplePay Egyedi Szerződésben megjelölt, a Résztvevő által igénybe vett valamennyi SimplePay Szolgáltatás esetén, beleértve bármelyik módozatú Bankkártyás vásárlást és a banki átutalások automatizált kezelését is.

A Kedvezményes Jutalék alapja a SimplePay Kereskedői ÁSZF-ben megjelölt, a SimplePay Rendszeren keresztül lebonyolított sikeres Tranzakciók ÁFA összeget is magában foglaló bruttó értéke.

A Résztvevő a Kedvezményes Jutalékot a Szervezővel megkötött Egyedi Szerződés hatályba lépésének időpontjától számítva addig az időpontig alkalmazhatja, amíg a Résztvevő által üzemeltetett Fizetési Elfogadóhelyen a Jutalék alapjául szolgáló, a SimplePay Rendszeren keresztül lebonyolított sikeres Tranzakciók ÁFA összeget is magában foglaló bruttó értéke eléri az egymillió (1.000.000,- Ft) forint összeget, de legkésőbb 2017. október 31. napjáig (a továbbiakban: Kedvezményes Időszak), amelyik feltétel előbb bekövetkezik.

A Résztvevő a Kedvezményes Időszak lejártát követő naptól a Szervező Résztvevőnek küldött ajánlatában, illetve a Szervezővel megkötött Egyedi Szerződésben meghatározott mértékű Jutalékot köteles megfizetni a SimplePay Szolgáltatás igénybe vételéért.

A Szervezőt a Promócióban résztvevő Résztvevővel szemben ajánlatadási és szerződéskötési kötelezettség nem terheli, a Szervező saját döntési jogkörében eljárva szabadon, egyoldalúan jogosult eldönteni, hogy a Promóció keretén belül a Résztvevőnek ad-e ajánlatot, illetve, hogy a Résztvevővel az Egyedi Szerződést megköti-e. A Résztvevő az ajánlatadás, illetve a szerződéskötés elmaradása esetére teljes mértékben kizárja valamennyi felelősségét, és ezzel kapcsolatban a Résztvevő nem jogosult a Szervezővel szemben semmilyen jogcímen igényt érvényesíteni, a Résztvevő ebből eredő bármilyen jogáról, igényéről és annak Szervezővel szemben történő érvényesítéséről kifejezetten lemond.

6. A Promóció időtartama

A Promóció kezdő időpontja: 2017. május 17. 12:00 óra
A Promóció záró időpontja: 2017. június 30. 24:00 óra.

7. Adatvédelem, adatkezelés

A Promócióban való részvétel és a Promócióban benyújtásra kerülő ajánlatkérés során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Résztvevő önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a promócióban történő részvétellel egyidejűleg automatikusan megtörténik.

Az adatkezelés célja: a Promócióban történő részvétel, a Résztvevő számára az Résztvevő által benyújtott ajánlatkérésre vonatkozó ajánlat küldése, a Résztvevővel az Egyedi Szerződés megkötése.

A Résztvevő szavatolja, hogy a Promócióban csak olyan személyes adatokat ad meg, amelyhez az adott személyes adatok jogosultja előzetesen hozzájárult.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Résztvevőnek arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél, a Szervező fenti elérhetőségein. Ezen kívül, a Résztvevőt megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Résztvevő bírósághoz fordulhat.

A megadott személyes adatok kezelője az OTP Mobil Szolgáltató Kft.

8. Egyéb rendelkezések

Szervező a jelen Promóciós szabályzat egyoldalú változtatásának a jogát fenntartja. Amennyiben a Promóció során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy szüneteltesse vagy megszüntesse azt, illetve a visszaélést elkövető személyt a Promócióból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala vagy Facebook oldalai technikai okokból időszakosan nem érhető(ek) el. A Résztvevő tudomásul veszi, hogy a Promóció technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

A Promócióval kapcsolatos panaszok bejelentésére, kezelésére a SimplePay Kereskedői ÁSZF panaszkezelésre vonatkozó szabályai vonatkoznak.

A jelen Promócióra és Promóciós szabályzatra irányadó jog a magyar jog.

A Szervező kijelenti, hogy a Promócióval kapcsolatban a jelen Szabályzaton kívül megjelenő valamennyi kommunikáció, hirdetés, marketing anyag csak részleges, nem teljes körű tájékoztatást nyújt, a jelen Szabályzat tartalmazza a Promócióra vonatkozó részletes tájékoztatást. A Szervező ezért a jelen Szabályzaton kívüli valamennyi, a Promócióval kapcsolatban megjelenő hirdetés, reklám, marketing anyag tartalmával kapcsolatos felelősségét kifejezetten kizárja, a Résztvevő ezen Szabályzaton kívüli anyagokkal, információkkal, kommunikációval kapcsolatosan semmilyen jogcímen nem jogosult semmilyen igényt érvényesíteni a Szervezővel szemben, az ilyen igényéről kifejezetten lemond.

A jelen Szabályzat és a Promócióval kapcsolatos valamennyi kommunikáció, marketing anyag, hirdetés, reklám sem minősül a Szervező részéről ajánlattételnek, a Szervező kifejezetten kizárja ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét.

Budapest, 2017. május 17.