Online Fizetési Szolgáltatás Kereskedői ÁSZF – 2017.01.07

SIMPLEPAY SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

English

Az ÁSZF tárgya

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság és a Kereskedő között a SimplePay Szolgáltatásra vonatkozóan létrejött Kereskedői Szerződés (a továbbiakban: Egyedi Szerződés ) általános szerződési feltételeit tartalmazzák (a továbbiakban: ÁSZF).

2. Általános adatok

A SimplePay Szolgáltatás üzemeltetője és nyújtója az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (OTP Mobil Kft.).

Az OTP Mobil Kft. nyilvános cégadatai:

Székhely: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Cégjegyzékszám: 01-09-174466
Nyilvántartó: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 24386106-2-43
Képviseli: Benyó Péter ügyvezető önállóan

a továbbiakban: Simple

3. Fogalmak

Infotv: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Authorizáció: A Kártyás fizetés során történő elektronikus engedélykérés, ahol a Kártyát kibocsátó bank engedélyezi vagy visszautasítja a tranzakciót.

Authorizációs központ: a Kereskedő a Tranzakció végrehajtására a Kártyakibocsátótól felhatalmazást kér, ezen üzenet a felhatalmazást kezelő és átkapcsoló rendszeren, mint Authorizációs központon keresztül jut el a Simple-től a Kártyakibocsátóig. Az Authorizációs Központ elvégzi a Tranzakció engedélyeztetését, azaz a Kártyakibocsátótól választ kér arra, hogy az adott típusú Tranzakció az adott Kártyával elvégezhető-e. Az Authorizációs központot a Simple banki együttműködő partnere üzemelteti.

Banki költség: az Authorizációs központot üzemeltető hitelintézet által a Tranzakcióval kapcsolatosan felszámított valamennyi díj, vagy egyéb költség.

CNP Tranzakció: más néven „Kártya jelenléte nélküli Tranzakció”, olyan Tranzakció, amelynek lebonyolításakor a bankkártya fizikai jelenléte nem szükséges, ide tartoznak az internetes kommunikáció segítségével webes vagy mobil webes böngészőn keresztül lebonyolított tranzakciók.

Csatlakozási díj: a Kereskedő által a Simple részére a SimplePay Szolgáltatás igénybevételéért egyszeri alkalommal fizetendő, a Kereskedői Szerződésben meghatározott összeg.

Deposit/Letéti díj: A Kereskedő Simple-nél letétbe helyezett pénze, ami – különösen, de nem kizárólagosan – Kereskedői, Vevői vagy Kártyaadatokkal való visszaélések, egyéb visszaélések és Kártyabirtokosi reklamáció következtében a Simple-nél bármilyen költség, kár, pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség megfizetésére szolgál abban az esetben, ha a Szerződés megszűnésekor a Kereskedő Kereskedői egyenlege negatív, vagyis tartozást mutat. A Deposit/Letéti díj pontos összege és képzésének módja a Simple szolgáltatásra vonatkozó Kereskedői Szerződésben kerül meghatározásra.

Egyedi Szerződés: a Kereskedő és a Simple között a SimplePay Szolgáltatás Kereskedő által történő igénybevételre vonatkozó, a jelen Kereskedői ÁSZF-en alapuló egyedi szerződés.

Elszámolási időszak: a Felek megállapodása alapján a Kereskedői Szerződésben meghatározott időintervallum, amely elteltével a Simple a Kereskedővel elszámolja a SimplePay rendszeren keresztül bonyolított Tranzakciók összegét és a Jutalékot.

Kereskedői Riport: az Elszámolási időszakban lezajlott Tranzakciókat tartalmazó, a Simple által összeállított elektronikus kimutatás, amely tartalmazza az Elszámolási időszakban elszámolt Tranzakciók egyedi Tranzakció azonosítóját/referencia számát, összegét, devizanemét, időpontját, engedélyezésének eredményét, a Jutalékot.

Fizetési elfogadóhely: az Interneten létrehozott kereskedelmi komplexum, azaz saját honlapon lévő önálló üzlet, amelynek platformjáról a SimplePay rendszer elérhető.

Fizetési visszaigazolás: a Vevő részére a vásárlást követően elektronikus formában küldött Tranzakciós visszaigazolás, amely tartalmazza:

 • a Tranzakció összegét;
 • a Tranzakció devizanemét;
 • az egyedi Simple Tranzakció azonosítót;
 • a Tranzakció idejét.

Gyanús tranzakció: az a sikeresen vagy sikertelenül authorizált tranzakció, amit a Simple Kártya adatokkal való visszaélés, Kereskedői visszaélés vagy Vevői visszaélés szempontjából gyanúsnak ítél.

Havi díj: a Kereskedő által, a Simple számára a SimplePay Szolgáltatás üzemeltetéséért havi rendszerességgel fizetendő díj.

Hpt.: a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény.

Integrációs dokumentáció: olyan implementálási dokumentum, amely lehetővé teszi a Fizetési elfogadóhelyre a SimplePay Szolgáltatás használata lehetőségének technológiai oldalról történő beillesztését.

Jutalék: a Kereskedői Szerződésben meghatározott, a Simple-t megillető és a Kereskedő által a SimplePay Szolgáltatás ellenértékeként felszámolt nettó jutalék.

Kártya: hitelintézetek által kibocsátott webkártya, mágnes-csíkos és/vagy chipes, bankkártya.

Kártyaadatok: a Kártya azon adatai, amelyek szükségesek az interneten történő vásárláshoz, általában ezek a bankkártya szám, lejárati dátum és egyes kártyák esetében a CVV2/CVC2/CID 3 vagy 4 jegyű ellenőrzőkód.

Kártya adatokkal való visszaélés: a Kártyaadatok olyan felhasználása, amely sérti a Kártya felhasználására alkalmazandó jogszabályok, a Kártyakibocsátó és a Kártyabirtokos között létrejött szerződés, a Kártyakibocsátó, illetve a Nemzetközi kártyatársaság, a Kártya használatával kapcsolatos szabályzatainak bármely rendelkezését, függetlenül attól, hogy ki követi el, az elkövetésével történik-e károkozás, illetve, hogy valamely állam joga szerint bűncselekménynek minősül-e.

Kártyakibocsátó: az a hitelintézet, amely a Kártyabirtokossal kötött szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártya használatát a Kártyabirtokos számára biztosítja.
Kártyabirtokos: az a természetes vagy jogi személy, aki számára a Kártyakibocsátó szerződésben kötelezettséget vállal arra, hogy a Kártya használhatóságát biztosítja számára.

Kereskedő: az a jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéb gazdálkodó szervezet, amely a Kártyát termék- vagy szolgáltatás vásárlás ellenértékének kiegyenlítésére fizetőeszközként elfogadja, akként, hogy a SimplePay rendszert a Fizetési elfogadóhelyről elérhetővé teszi és a SimplePay rendszer igénybevételével nyújtandó szolgáltatás tárgyában a Simple -lel megköti a Szerződést.

Kereskedői Back Office felület: a Simple által üzemeltetett olyan – Kereskedőnként, azon belül Fizetési elfogadóhelyenként berendezett – böngészőprogramon keresztül elérhető felület, amelyhez csak a Kereskedő fér hozzá, és amely tartalmazza a Tranzakciók státuszát, adatait, valamint Kereskedői egyenlegét, Jutalékait és tartalmaz egyéb, a Kártya elfogadással kapcsolatos fontos információkat és funkciókat.

Kereskedői azonosító: más néven „Szállító Kód”, egy adott, a Szerződésben rögzített azonosító, amely minden Kereskedőt egyedileg és egyértelműen beazonosít.

Kereskedői egyenleg: más néven „merchant account”, egy Kereskedő Fizetési elfogadóhelyéhez létrehozott nyilvántartási számla, amely nyilvántartja az adott Fizetési elfogadóhely tekintetében teljesített Tranzakciókból befolyt összeget. Egy Kereskedői azonosítóhoz több Kereskedői egyenleg tartozhat.

Kereskedői visszaélés: a SimplePay Szolgáltatása a Kereskedő által olyan módon történő igénybevétele, amely az alkalmazandó jogszabályokba, a Nemzetközi kártyatársasági szabályokba, a Szerződésbe vagy a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütközik, illetve ezek szabályait megkerüli.

Nemzetközi kártyatársaságok: a jelen Kereskedői ÁSZF-ben meghatározott nemzetközi társaságok.

Pénzforgalmi bankszámla: a Kereskedő pénzforgalmi bankszámlája, amely az Egyedi Szerződésben kerül meghatározásra.

SimplePay Rendszer: a Fizetési elfogadóhely online platformjába beépített, de a Simple saját szerverén üzemeltetett online rendszer, amelyen keresztül a Simple a SimplePay Szolgáltatást biztosítja.

SimplePay Szolgáltatás: Interneten keresztüli online fizetés, ezen belül kártyás fizetés, valamint a jelen ÁSZF –ben részletezett fizetési szolgáltatási opciók lehetőségének biztosítása. A Simple a szolgáltatással a Vevő és Kereskedő közötti, a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított online pénzáramlás biztosítását és annak biztonságos lebonyolítását végzi. SimplePay Szolgáltatás és SimplePay Rendszer nem pénzforgalmi szolgáltatás, így nem minősül a Magyar Nemzeti Bank engedélyköteles szolgáltatásnak.

Simple honlap: A Simple által a www.simple.hu és www.simplepartner.hu url cím alatt üzemeltetett weboldal.

SSL (Secure Sockets Layer): internetes adatátvitel biztonságát szolgáló titkosítási forma, amelynek eredményeként az internet böngésző program és a webszerver közötti adatcsere titkosított formában valósul meg.

Simple Ügyfélszolgálat: a Simple telefonon és e-mail-ben elérhető ügyfélszolgálata.

Tranzakció: a SimplePay rendszeren a Vevő által – fizetési módtól függően – Kártyával vagy banki átutalással lebonyolított, valamely termék megvásárlására, vagy szolgáltatás igénybevételére irányuló fizetés.

Vevő: az a személy, aki a Kereskedőtől valamely terméket vásárol, vagy szolgáltatást vesz igénybe és az ellenértéket a SimplePay Szolgáltatáson keresztül – fizetési módtól függően – Kártyával vagy banki átutalással egyenlíti ki.

Vevői visszaélés: a SimplePay Szolgáltatás a Vevő által olyan módon történő igénybevétele, amely az alkalmazandó jogszabályokba, a Nemzetközi kártyatársasági szabályokba, a Szerződésbe vagy a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütközik, illetve ezek szabályait megkerüli.

Visszatérítés: más néven „refund”, a Kereskedő jelzése alapján a Kártyabirtokos részére történő, az eredeti Tranzakció teljes- vagy részösszegű visszautalása.

Visszaterhelés: más néven „chargeback”, olyan eljárás, amelynek során a Kártyakibocsátó a Simple pénzforgalmi bankszámláját – annak külön hozzájárulása nélkül – a Tranzakció vitatott összegével a megfelelő Nemzetközi kártyatársaságok eljárási szabályai szerint megterheli Vevői reklamáció esetén. A Simple a Visszaterhelés miatti pénzügyi veszteséget a Kereskedővel szemben érvényesíti.

A Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés egymáshoz való viszonya

4. Amennyiben az Egyedi Szerződés és a jelen Kereskedői ÁSZF egymástól eltér, az Egyedi Szerződésben foglaltak alkalmazandók a Felek között. Ha az Egyedi Szerződés valamely kérdésről nem rendelkezik, ezen kérdésben a jelen Kereskedői ÁSZF alkalmazandó.

A jelen Kereskedői ÁSZF az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan 1. számú mellékletét képezi.

A Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés hatálya és módosítása

5. A Simple a jelen Kereskedői ÁSZF, valamint az Egyedi Szerződés feltételei szerint, a SimplePay rendszeren keresztül biztosítja a Kereskedő számára a SimplePay Szolgáltatást.

6. Az Egyedi Szerződés és a Kereskedői ÁSZF a Csatlakozási díjnak a Simple pénzforgalmi számláján történő jóváírása, illetve a Simple által a Kereskedőnek megküldött visszaigazolás, amely lehet előlegfizetés esetén a megfizetett Csatlakozási díjról szóló számla is, kiállításának dátuma közül a későbbi időpontban lép hatályba, amennyiben pedig a Kereskedő Csatlakozási díjat nem köteles fizetni, akkor a SimplePay Szolgáltatás Fizetési elfogadóhelyen történő kiélesítésének napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

7. A Simple jogosult a jelen Kereskedői ÁSZF-et saját döntése szerint bármikor egyoldalúan módosítani, illetve kiegészíteni az alábbi rendelkezések szerint. A Kereskedői ÁSZF Kereskedő számára kedvezőtlen egyoldalú módosítására a Simple az alábbiak esetén jogosult:
a) bel- és külföldi pénzpiaci viszonyok megváltozása
b) a jogszabályok, hatósági előírások megváltozása
c) a Simple üzletpolitikája megváltozása
d) az Egyedi Szerződésben és a jelen Kereskedői ÁSZF-ben foglalt szolgáltatással kapcsolatos kockázatok megváltozása,
e) a Nemzetközi kártyatársaságok által alkalmazott szabályok változtatása
f) az Authorizációs központot üzemeltető hitelintézet által alkalmazott szabályok változtatása
g) az Egyedi Szerződésből eredő jogviszonyt érintő egyéb változások
h) technológia lényeges változása.

8. A Simple a Kereskedőt a jelen Kereskedői ÁSZF Kereskedő számára kedvezőtlen módosításának szándékáról a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal értesíti. Az értesítést a Simple a Kereskedőnek e-mailben megküldött, vagy a Simple honlapján közzétett közleménnyel teheti meg. A módosítást a Kereskedő részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha a módosítás hatályba lépésének napja előtt a Kereskedő nem tájékoztatja a Simple-t arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a fenti határidőn belül a Kereskedő arról tájékoztatja a Simple-t, hogy a módosítást nem fogadja el, az Egyedi Szerződés a módosítás hatályba lépése előtti munkanapon a Felek között automatikusan megszűnik.

9. Az Egyedi Szerződés módosítása kizárólag mindkét fél által aláírt írásbeli szerződésmódosítás útján lehetséges, kivéve az abban szereplő Jutalék mértékét, amelyet a Simple jogosult előzetes értesítéssel egyoldalúan módosítani.
 

A SimplePay Szolgáltatásra vonatkozó általános rendelkezések

10. A Kereskedő az interneten az Integrációs dokumentációban meghatározottaknak megfelelő elektronikus Fizetési elfogadóhelyet tart fenn.

11. A Simple az interneten a Kereskedő Fizetési elfogadóhelyéről elérhető SimplePay rendszert tart fenn.

12. A Simple a SimplePay Szolgáltatás keretében az alábbi fizetési módokat támogatja:
a) Banki átutalás
b) Online bankkártyás fizetés
c) Online, linkes bankkártyás fizetés
d) Egyszeri hozzájárulásos és Eseti hozzájárulásos ismétlődő bankkártyás fizetés
A Kereskedő által konkrétan igénybe venni kívánt fizetési módokat az Egyedi Szerződés tartalmazza.

13. Online bankkártyás fizetés

Az Online bankkártyás fizetés a Simple által biztosított bankkártya-elfogadási mód, amely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) a tranzakció során megadott bankkártya adataival online bankkártyás fizetés indítását kezdeményezheti.
A Simple a fizetési mód kapcsán vállalja, hogy a sikeres fizetés tényéről a Vevőt a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesíti.
A Simple a Vásárló által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a Kereskedő a Vevők irányába közvetlenül köteles helytállni.
Az Online bankkártyás fizetés lehetővé tételéért a Simple-nek fizetendő jutalék mértékét az Egyedi Szerződés rögzíti.
A Simple fenntartja magának a jogot, hogy az elfogadott Kártyák körét egyoldalúan meghatározhassa. A Simple jelenleg a következő bankkártya-típusokat fogadja el: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express. Amennyiben az Egyedi Szerződés csak bizonyos bankkártya-típusra határoz meg Jutalék-mértéket, akkor az automatikusan alkalmazandó a többi bankkártya-típusra is.
Felek az Egyedi Szerződésben rögzítik, hogy a Kereskedő kifejezett igénye alapján az Egyedi Szerződésben megjelölt Fizetési Elfogadóhelyek közül – a Simple által elvégzett kockázat elbírálás eredménye alapján – melyek esetében lesz elérhető az Online bankkártyás fizetés. A Simple saját döntési jogkörében eljárva dönthet úgy, hogy a Kereskedő számára nem engedélyezi az Online bankkártyás fizetést, a Kereskedő ezen döntést köteles tudomásul venni, és ezért a Simple-lel szemben semmilyen jogalapon semmilyen igényt nem érvényesíthet.

14. Online, linkes bankkártyás fizetés

Az Online linkes bankkártyás fizetés egy a Simple által biztosított bankkártya-elfogadási mód, amely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) az Eladó (Kereskedő) által küldött Simple fizetőoldali linket megnyitva, a megadott bankkártya adataival online bankkártyás fizetés indítását kezdeményezheti.
A Simple a fizetési mód kapcsán vállalja, hogy a sikeres fizetés tényéről a Vevőt a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesíti.
A Simple a Vásárló által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a Kereskedő a Vevők irányába közvetlenül köteles helytállni.
Az Online linkes bankkártyás fizetés lehetővé tételéért a Simple-nek fizetendő jutalék mértékét az Egyedi Szerződés rögzíti.
A Simple fenntartja magának a jogot, hogy az elfogadott Kártyák körét egyoldalúan meghatározhassa. A Simple jelenleg a következő bankkártya-típusokat fogadja el: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express. Amennyiben az Egyedi Szerződés csak bizonyos bankkártya-típusra határoz meg Jutalék-mértéket, akkor az automatikusan alkalmazandó a többi bankkártya-típusra is.
Felek az Egyedi Szerződésben rögzítik, hogy a Kereskedő kifejezett igénye alapján, az Egyedi Szerződésben megjelölt Fizetési Elfogadóhelyek közül – a Simple által elvégzett kockázat elbírálás eredménye alapján – melyek esetében lesz elérhető az Online linkes bankkártyás fizetés. A Simple saját döntési jogkörében eljárva dönthet úgy, hogy a Kereskedő számára nem engedélyezi az Online linkes bankkártyás fizetést, a Kereskedő ezen döntést köteles tudomásul venni, és ezért a Simple-lel szemben semmilyen jogalapon semmilyen igényt nem érvényesíthet.

15. Banki átutalás

A Banki átutalás mint a Simple által támogatott fizetési mód leírása:

 • A Vevő kiválasztja a banki átutalás fizetési lehetőséget a Fizetési elfogadóhelyen;
 • A Kereskedő rendszere átadja a Tranzakció adatait a Simple rendszerének;
 • A Vevő – a Kereskedő által előre meghatározott napon belül – banki átutalás útján kiegyenlíti a tartozását;
 • A fizetett összeg megérkezik a Simple bankszámlájára, amiről a Simple naponta értesíti a Kereskedőt;
 • Az elszámolás és kifizetés az Egyedi Szerződésben rögzített feltételek szerint történik.

A Simple ezen fizetési mód esetében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a Kereskedőnek:

 • a Tranzakciót nyomonköveti, és ennek keretében a Vevő általi fizetés megtörténte érdekében minden tőle telhetőt megtesz (Vevő megkeresése e-mailben, telefonon szükség szerinti alkalommal);
 • a banki átutalás útján teljesített Tranzakciókat a többi fizetési csatornán hozzá beérkező összegekkel együtt az általa biztosított analitika fájlokban megjeleníti;
 • az egyes Elszámolási időszakokban hozzá beérkezett összegekkel az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedővel elszámol;
 • teljes körűen kezeli az esetlegesen felmerülő visszatérítési (refund) igényeket;
 • értesíti a Kereskedőt, ha a Tranzakció összege a Simple bankszámláján jóváírásra került;
 • hibás (téves) vagy hiányos fizetés (kevesebb/több utalt összeg, hiányos vagy nem megfelelő közlemény, stb.) esetén a Simple Ügyfélszolgálat munkatársai veszik fel a kapcsolatot a Vevővel a körülmények tisztázása végett.

A banki átutalásért mint fizetési mód támogatásáért a Simple-nek fizetendő jutalék mértékét az Egyedi Szerződés rögzíti.

Kereskedő az egyes Tranzakciók Banki átutalás útján történő teljesítésére legfeljebb az Egyedi Szerződésben meghatározott időtartamot biztosítja a saját Vevői számára, és erről köteles őket világosan és egyértelműen tájékoztatni a Fizetési elfogadóhelyen. Amennyiben a Banki átutalást a Vevő ezen határidőn túl teljesíti, akkor a Simple felveszi a kapcsolatot a Kereskedővel, és annak rendelkezése szerint a kérdéses összeget vagy visszautalja a Vevőnek, vagy továbbutalja a Kereskedőnek.

16. Ismétlődő bankkártyás fizetés

Az Ismétlődő fizetés egy, a Simple által biztosított, bankkártya-elfogadáshoz tartozó funkció, mely alapján a Vevő (Kártyabirtokos) által a regisztrációs tranzakció alkalmával megadott bankkártyaadatokkal a jövőben újabb fizetéseket lehet kezdeményezni a bankkártyaadatok újbóli megadása nélkül.

Az Ismétlődő fizetés lényege, hogy a Vevő a Kereskedői elfogadóhelyen (webshop-felületen vagy a Simple fizető felületén) nyilatkozik, hogy Ismétlődő fizetést kíván igénybe venni.

Az Ismétlődő fizetés két típusa:

a) Egyszeri hozzájárulásos: a Vevő a regisztrációs tranzakció alkalmával hozzájárul, hogy a Kereskedő a jövőben esedékessé váló összegekre ismétlődő fizetést kezdeményezzen, és elfogadja, hogy ezzel előre meghatározott időközönként, előre meghatározott összegekkel beterhelésre kerül majd a bankkártyájához tartozó bankszámlaszám.
b) Eseti hozzájárulásos: a Vevő valamennyi jövőbeni fizetésnél jóvá kell, hogy hagyja az az ismétlődő tranzakciót. Ebben az esetben a Vevő számára az ismétlődő fizetés egy tulajdonképpeni kényelmi funkció, melynek segítségével nem kell a jövőben minden fizetés során újból megadnia a bankkártyaadatait.

A Simple ezen fizetési mód kapcsán vállalja, hogy a sikeres fizetés tényéről a Vevőt a hagyományos bankkártyás fizetéssel megegyező csatornákon keresztül értesíti.

Amennyiben egy beregisztrált bankkártyához kapcsolódó ismétlődő fizetéses-típusú tranzakció eredménye sikertelen, a Kereskedő a szóban forgó tranzakció elindításának a napján nem próbálhat meg újabb tranzakciót végrehajtani a beregisztrált kártya terhére. A Kereskedő folyamatosan legfeljebb 31 egymást követő napon keresztül próbálkozhat a beregisztrált bankkártya terhére történő tranzakció sikeres végrehajtásával. Amennyiben a 31. napon sem érkezik sikeres válaszüzenet a beregisztrált kártya terhére, több próbálkozás nem hajtható végre, és a beregisztrált kártyához tartozó azonosítót (ún. „token”-t) a Kereskedőnek törölnie kell.

A Simple a Kereskedő által tévesen vagy jogtalanul kezdeményezett fizetési tranzakciókért semmilyen felelősséget nem vállal, és a tévesen vagy jogtalanul indított tranzakciók kapcsán a Kereskedő a Vevők irányába közvetlenül köteles helytállni.

Az Ismétlődő fizetés lehetővé tételéért a Simple-nek fizetendő jutalék mértékét az Egyedi Szerződés rögzíti.

A Simple fenntartja magának a jogot, hogy az elfogadott Kártyák körét egyoldalúan meghatározhassa. A Simple jelenleg a következő bankkártya-típusokat fogadja el: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express. Amennyiben az Egyedi Szerződés csak bizonyos bankkártya-típusra határoz meg Jutalék-mértéket, akkor az automatikusan alkalmazandó a többi bankkártya-típusra is.

Felek az Egyedi Szerződésben rögzítik, hogy a Kereskedő kifejezett igénye alapján, az Egyedi Szerződésben megjelölt fizetési elfogadóhelyek közül – a Simple által elvégzett kockázat elbírálás eredménye alapján – melyek esetében lesz elérhető az Ismétlődő fizetés Egyszeri hozzájárulásos vagy Eseti Hozzájárulásos típusa. A Simple saját döntési jogkörében eljárva dönthet úgy, hogy a Kereskedő számára nem engedélyezi az Ismétlődő fizetés Egyszeri hozzájárulásos vagy Eseti Hozzájárulásos típusát, a Kereskedő ezen döntést köteles tudomásul venni, és ezért a Simple-lel szemben semmilyen jogalapon semmilyen igényt nem érvényesíthet.

17. A Tranzakciók a Nemzetközi kártyatársaságok szabályai szerint elektronikus úton továbbított, SSL-lel titkosított, CNP Tranzakcióknak minősülnek, amelyek elfogadásának menete a következő:

a) A Vevő a Fizetési elfogadóhelyen összeállítja a termékvásárlásra vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozó megrendelést.
b) A Vevő az adattovábbítási nyilatkozat elfogadása után a fizetési művelet indításával, azaz a „fizetés” vagy hasonló gomb megnyomásának eredményeként átirányításra kerül a Kereskedő által biztosított Internet összeköttetéssel a SimplePay rendszerre.
c) A Vevő a SimplePay rendszerén megadja a vásárlással kapcsolatos adatait és/vagy a Kártya adatait (Kártyabirtokos nevét, a Kártya számát, a Kártya lejáratát és a CVC2/CVV2/CID kódot).
d) A Simple a hozzá beérkezett Kártya adatokkal az Authorizációs központon keresztül engedélyeztetésre továbbítja a Tranzakciót.
e) Amennyiben az engedélyeztetés sikeres, azaz a Kártyaadat valós, Kereskedői vagy Vevői visszaélés szempontjából nem gyanús, a Simple elektronikus formában megküldi a Fizetési visszaigazolást a Vevőnek a Tranzakció megtörténtéről, vagyis a Vevő Kereskedő felé történő fizetési kötelezettségének teljesítéséről. A Kereskedő a Vevő felé történő teljesítést manuálisan vagy automatikusan megerősíti, ezt követően kerülhet a Tranzakció az elszámolható tételek közé.
f) A Tranzakció sikerességéről a Simple a Kereskedői Back Office Felületen keresztül értesíti a Kereskedőt, amely ez alapján megkezdheti a teljesítést (áruszállítást, szolgáltatásnyújtást stb.). A Simple a Kereskedő javára a Simple pénzforgalmi bankszámlára a Vevő által megfizetett, Jutalékkal és az esetleges Banki költséggel csökkentett pénzösszegeket a Kereskedői egyenlegen tartja nyilván és a Simple erre elkülönített számláján letéti jelleggel őrzi a Kereskedővel kötött Egyedi Szerződés szerint, ameddig azt a Kereskedőnek a Szerződés szerint ki nem adja.
g) Amennyiben az engedélyeztetés sikeres, de Kártyaadattal való, Kereskedői vagy Vevői visszaélés szempontjából gyanús, a Simple és az Authorizációs központot üzemeltető hitelintézet az authorizációt követően bármikor ellenőrzi a tranzakciót. A Kereskedőt a Simple értesíti a gyanús tranzakcióról, majd a vizsgálat eredményéről. Amennyiben az ellenőrzés során bebizonyosodik a tranzakció valódisága, a fenti e) és f) pontokban leírt folyamat lép életbe. Ha az ellenőrzés során bebizonyosodik, hogy Kártyaadatokkal való visszaélés történt, a Simple bármikor kezdeményezheti a Tranzakció sztornózását. Ebben az esetben a Kereskedőnek teljesítési kötelezettsége nincs a Vevő felé.

18. A Simple az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedői egyenlegen nyilvántartott és a Simple erre elkülönített számláján letéti jelleggel őrzött összeget a Simple Jutalékkal és az esetleges Banki költséggel csökkentve kiadja a Kereskedőnek, egyben Elszámolási összesítőt biztosít a Kereskedőnek. Amennyiben a Simple számlavezető bankja a Kereskedőre vonatkozóan az Egyedi Szerződésben meghatározott Elszámolási időszakot bármilyen okból nem tudja teljesíteni a Kereskedőt megillető, a Simple erre elkülönített számláján letéti jelleggel őrzött összegek Kereskedőnek történő kiadása tekintetében, a Simple egyoldalúan jogosult az Egyedi Szerződés szerinti Elszámolási időszakot módosítani, ebben az esetben a Simple számlavezető bankja által meghatározott késedelem időtartamával automatikusan meghosszabbodik az Elszámolási időszak, amely nem minősül a Simple késedelmének, és a késedelem jogkövetkezményei ezért a Simple-lel szemben nem alkalmazhatók.

19. A Kereskedő a Fizetési elfogadóhelyen megadott megrendeléseket a tevékenységére irányadó előírások szerint teljesíti.

Üzemszünettel, hibaelhárítással kapcsolatos rendelkezések

20. A SimplePay rendszer az év minden napján, napi 24 órán keresztül üzemel, minimum évi 99,5%-os rendelkezésre állást biztosítva, figyelemmel a következő pontokban megjelölt korlátozásokra. A nem tervezett, meghibásodásból adódó leállások esetén a Simple mindent elkövet annak érdekében, hogy a SimplePay rendszer a lehető legrövidebb időn belül ismét üzemelhessen. A SimplePay rendszer meghibásodása esetén a Simple minden tőle elvárhatót megtesz a hiba elhárítása érdekében.

21. A Simple a SimplePay rendszer tervezett leállásairól, az esetleges tervezett üzemszünetekről legalább egy (1) munkanappal korábban értesíti a Kereskedőt, megjelölve a leállás pontos időpontját és várható időtartamát. A kiesett szolgáltatási idő okozta kárért, vagy az emiatt esetlegesen elmaradt haszonért a Simple felelősséget nem vállal. A Felek ezen kártérítési felelősség korlátozását a Simple Szolgáltatás speciális és láncolatos természetére, valamint az Egyedi Szerződésben kikötött kedvezményes díjazási feltételekre tekintettel kifejezetten elfogadják.

22. A Simple jogosult a Kereskedő részére nyújtott szolgáltatást ideiglenes vagy tartós jelleggel, részben vagy egészben szüneteltetni, különösen, ha a szüneteltetést elháríthatatlan külső ok (vis maior) indokolja. Erre az esetre a Simple a Kereskedőnek közvetlenül vagy közvetve okozott bárminemű kárért való felelősségét kizárja. A Simple a Simple szolgáltatás elérhetetlenségének időtartamáról lehetőség szerint előzetesen tájékoztatja a Kereskedőt.

23. A Simple szolgáltatás fenti pontok alapján bekövetkezett elérhetetlenségének, illetve meghibásodásának időtartama a rendelkezésre állási időbe nem számít bele. A Simple a szándékosság vagy súlyos gondatlanság eseteinek kivételével kizárja a Simple szolgáltatás bármely működési hiányosságából eredő kárért való felelősségét. A Felek az egyértelműség végett rögzítik, hogy a Simple-től független adatátviteli hálózat (Internet-kapcsolat) bármilyen meghibásodása, a Simple szolgáltatás ebből fakadó elérhetetlensége a Simple felelősségi körén kívül esik.

24. Rendszer-meghibásodás esetén – az akár a Simple érdekkörében, akár azon kívül merüljön is fel – a Simple a Kereskedővel megkötött szerződésben meghatározott Elszámolási időszaktól legfeljebb 2 (két) munkanappal eltérhet, vagyis a Simple részéről az eredetileg kikötött Elszámolási időszak lejártát követő második munkanapon teljesített átutalás határidőben megtörténtnek tekintendő.

A Simple jogai, kötelezettségei, felelőssége a SimplePay Szolgáltatással kapcsolatban

25. A Simple jogosult a kereskedői forgalmat folyamatosan ellenőrizni és a jogszerűtlen, vagy az Egyedi Szerződésbe, illetve a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütköző Tranzakciók vagy kereskedői magatartás esetén a SimplePay Szolgáltatást azonnal felfüggeszteni. Amennyiben a Simple-nek jogszerűtlen, vagy az Egyedi Szerződés, illetve a jelen Kereskedői ÁSZF-be ütköző magatartás következtében pénzügyi kára keletkezik és ezt a Kereskedő felé igazolja, – ideértve bárminemű hatósági vagy egyéb bírságot vagy pénzbüntetést is – azt a Kereskedő köteles a Simple-nek megtéríteni.

26. A Simple fenntartja magának a jogot, hogy bármikor saját költségére vizsgálatot rendeljen el annak megállapítására, hogy a Kereskedő vagy a vele szerződéses viszonyban álló személy(ek), akik bármilyen módon érintettek a kártyaelfogadásban, számítástechnikai eszközei, adat-nyilvántartási rendszere, iroda- vagy üzlethelysége megfelelnek-e a Nemzetközi kártyatársaságok biztonságos adattárolásra és adatkezelésre vonatkozó előírásainak. Amennyiben a Kereskedő nem a biztonságos adattárolásra vonatkozóan a Nemzetközi kártyatársaságok által előírtaknak megfelelően járt el, akkor a Simple jogosult az ebből elszenvedett pénzügyi veszteséget és a Nemzetközi kártyatársaságok által kiszabott büntetéseket a Kereskedőre terhelni, és súlyos szerződésszegés miatt az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

27. A Kereskedő és a Vevő mint távollévő felek közötti, termékértékesítésre vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződésnek a Simple nem szerződéses fele, a Simple ezen szerződés tartalmát nem ismeri, abból eredően a Simple számára kötelezettségek nem keletkeznek.

28. A Simple technikai segítséget, konzultációs lehetőséget biztosít a Kereskedő részére a Simple Ügyfélszolgálat elérhetőségeinek nyújtásával, hogy a Kereskedő által működtetett Fizetési elfogadóhely és a SimplePay Rendszere összekötését a Kereskedő az Integrációs dokumentáció szerint megfelelően elvégezhesse.

29. A Simple kizárja felelősségét minden olyan kárral kapcsolatban, mely abból ered, hogy a Kereskedő a Simple tudta és írásbeli (email útján közölt) engedélye nélkül tette ki a SimplePay Rendszert az éles Fizetési elfogadóhelyre.

30.A Simple a SimplePay Szolgáltatás kapcsán vállalja, hogy:

a) az Egyedi Szerződés tartama alatt az Egyedi Szerződésben valamint a jelen Kereskedői ÁSZF-ben foglalt SimplePay Szolgáltatást folyamatosan nyújtja, a rendelkezésre állási feltételek biztosítása mellett;
b) a Kereskedő számára elérhetővé teszi a Kereskedői Back Office Felületet;
c) biztosítja, hogy a Kereskedői Back Office Felületen szereplő adatok a Tranzakciók aktuális státuszát tükrözzék;
d) elérhetővé teszi az Integrációs dokumentáció legfrissebb verzióját a Kereskedő számára;
e) fogadja a Tranzakcióra – így többek között a Tranzakciók végrehajthatóságára – vonatkozó kérdéseket, és azokat saját költségére megválaszolja;
f) a működési körébe tartozó hiba esetén saját költségén gondoskodik a hiba elhárításáról;
g) Simple Ügyfélszolgálatot üzemeltet, amelyet Kereskedő ingyenesen igénybe vehet, a telefonos ügyfélszolgálatért a Simple emelt díjat nem számít fel, azonban a Kereskedő telefon előfizetésétől függően a telefonos ügyfélszolgálat hívása a Kereskedőnek költséget okozhat, amelyet a Kereskedő visel;
h) a Vevő részére e-mailben Fizetési visszaigazolást küld, ha a Vevő a Simple részére e-mailcímét megadta, vagy a Kereskedő a Vevő e-mail címét a Simple részére átadja.

31.A Simple a SimplePay Rendszert, és a részét képező Simple Szoftvert és Kereskedői Simple Szoftvert „adott állapotában”, „minden hibájával együtt” és „megtekintett formájában” biztosítja a Kereskedőnek.

A Kereskedő a tudomásul veszi, hogy a SimplePay Rendszerben a Simple utasításának nem megfelelő beállítás módosítás esetén a Simple a SimplePay Rendszer megfelelő és rendeltetésszerű működéséért nem tartozik felelősséggel és szavatossággal.

32. A Simple kizárja továbbá felelősségét mindazon okokból eredő következményekért, amelyek nem tartoznak a Kereskedő jelen szerződés tárgyába tartozó tevékenységéhez. A Simple nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Kereskedő a SimplePay Rendszert milyen módon és milyen célra használja – így különösen nem tartozik felelősséggel azért, hogy a Kereskedő a tevékenységét az arra vonatkozó jogszabályok és egyéb szerződések rendelkezésének megfelelően gyakorolja-e.

33. A Kereskedő kötelessége, hogy haladéktalanul közölje a Simple-lel, amennyiben hibát észlel, továbbá az ezzel kapcsolatos minden körülményt. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a Simple útmutatásainak megfelelően, szorosan együttműködik a Simple-lel a hiba meghatározása, illetve a hiba elhárítása során, és javaslatot tesz a felmerült hiba elhárítására. A Kereskedő köteles a hibabejelentés során a Simple által kért minden információt közölni. Az értesítés késedelméből eredő következményekért a Simple a felelősséget kizárja.

34. A Kereskedő köteles a SimplePay Rendszerrel kapcsolatba kerülő elektronikus programokat és adatállományokat rendszeresen menteni, illetve azok megőrzéséről gondoskodni. A Simple a Kereskedő számítástechnikai eszközein tárolt egyéb szoftvertermékek, illetve adatfile-ok meghibásodásáért, adatvesztésért, illetve az ebből eredő következményekért nem vállal felelősséget, kivéve, ha ilyen kárt közvetlenül okoz távoli, vagy a telephelyen végzett beavatkozása, munkavégzése során (pl.: más fájlok, adatbázisok törlése, módosítása, vagy felülírása). Ezért a Kereskedő az adattárolókat érintő tevékenysége során köteles különös gondossággal eljárni.

35. A Simple a SimplePay Rendszer szerződés szerinti működését csak jogtiszta és vírusmentes környezetben szavatolja. A Simple kizárja felelősségét a jogosulatlan hozzáférésből, nem rendeltetésszerű használatból, hardver hibából, vagy nem megfelelő üzemeltetési környezetből (ideértve az áramkimaradást is) eredő következményekért, meghibásodásokért.

A Simple nem tartozik felelősséggel a Kereskedőnél vagy bármely harmadik személynél a Kereskedő által a SimplePay Rendszerhez kapcsolt adatbázisokból, a SimplePay Rendszerbe a Kereskedő által bevitt adatokból eredően keletkező semmilyen kárért.

A Simple nem felelős semmiféle vírusért vagy a SimplePay Rendszer elérését és használatát befolyásoló egyéb korlátozó funkciókért, a SimplePay Rendszer egyéb webhelyekkel, szolgáltatásokkal, szoftverekkel és hardverekkel való inkompatibilitásáért, semmiféle késleltetésért vagy hibáért, amelyet a Kereskedő a SimplePay Rendszer használata során megfelelő és időszerű formában végzett adatátvitel vagy tranzakció kezdeményezése, lefolytatása vagy befejezése során észlel, illetve semmiféle kárért vagy költségért, amely a hivatkozásokon keresztül elérhető, harmadik felek által biztosított szolgáltatások használatából ered, vagy azokhoz bármely módon köthető.

36. Felek megállapodnak, hogy a Kereskedőt terheli minden olyan üzleti veszteség, bevétel csökkenés vagy bevétel kiesés, amely a Kereskedőnél a SimplePay Rendszer rendeltetésszerű és szerződés szerinti hibamentes működésével végzett üzleti tevékenysége során bekövetkezik.

A Kereskedő jogai, kötelezettségei, felelőssége a SimplePay Szolgáltatás kapcsán

37. A Kereskedő a saját költségén megteremti a Fizetési elfogadóhely és a SimplePay Rendszer között az Integrációs dokumentációnak megfelelő összeköttetést. Az összeköttetés elkészültét e-mailben haladéktalanul jelzi a Simple felé.

38. A Kereskedő gondoskodik arról, hogy az általa működtetett Fizetési elfogadóhely és a SimplePay rendszer közötti Internet-kapcsolat mindig megfeleljen az Integrációs dokumentációban foglaltaknak, valamint arról is, hogy a Fizetési elfogadóhelyen Tranzakciót csak a Simple által írásban (e-mail útján) megadott kiélesítési engedélyt követően lehessen kezdeményezni. Amennyiben a Kereskedő ezen kötelezettségeit megszegi, az ebből eredő mindennemű kárt maga köteles viselni.

39. A Kereskedő vállalja, hogy a mindenkori legfrissebb verziószámú Integrációs dokumentáció átvételét követően, ésszerű időn belül, annak rendelkezéseinek megfelelően biztosítja a kapcsolatot a Fizetési elfogadóhely és a SimplePay Rendszer között.

40. A Simple Szolgáltatás igénybevételének feltétele a Csatlakozási díj megfizetése.

41. A Kereskedő köteles valamely banknál Pénzforgalmi bankszámlát nyitni.

42. A Kereskedő a számára Kártyaadattal való vagy Vevői visszaélés szempontjából gyanús tranzakciókat köteles jelezni a Simple-nek, amennyiben ezt észleli, és szükség esetén adatszolgáltatással köteles segítséget nyújtani a gyanús tranzakciók kivizsgálása érdekében. Amennyiben a Kereskedő a Simple visszaélés gyanús tranzakciókkal kapcsolatos leveleire, illetve az azokban foglalt és jelen Kereskedői ÁSZF-ben meghatározott adatszolgáltatási felhívására legkésőbb a levél kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a Simple-nek nem válaszol, a Simple úgy tekinti, hogy a Kereskedőnek a gyanús tranzakcióról nincs információja, és a Simple ennek megfelelően bonyolítja le a gyanús tranzakcióval kapcsolatos vizsgálatot.

43. A Simple fraud monitoring rendszert üzemeltethet, melynek célja a kártya és vásárlással kapcsolatos visszaélések megelőzése, észlelése és az ebből származó veszteségek csökkentése. A Kereskedő köteles az Authorizáció során az Integrációs dokumentációban leírtaknak megfelelően automatikusan átadni a Vevő vásárlással kapcsolatos adatait, úgymint vevő-, vásárlás-, számlázás, szállítás adatait a Tranzakció indításával egyetemben a Simple rendszerének. A minimálisan átadandó Vevői adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, vásárlás adatai. A Vevőnek az adattovábbításhoz a Kereskedő oldalán hozzá kell járulnia.

44. A Kereskedő köteles együttműködni az esetlegesen felmerülő utólag érkező reklamációs eljárásokból eredő követelések rendezése érdekében. A Kereskedő ezen együttműködési kötelezettsége a Szerződés megszűnése után is fennáll.

45. A Kereskedő vállalja, hogy a Szerződés hatályba lépésének feltételeként Depositként/Letéti Díjként letett összeget a Szerződés hatálya alatt és annak megszűnését követően az utolsó tranzakció teljesítésétől számított 180 napig letétben tartja az esetleges utólag érkező reklamációs eljárásokból eredő követelések rendezése érdekében.

46. A Kereskedő vállalja, hogy jóváhagyott sikeres Tranzakció esetén megkezdi a Tranzakció teljesítését, valamint a Kereskedői Back Office Felületen munkanapokon legalább egy alkalommal megtekinti a Tranzakciók státuszát.

47. A Kereskedő vállalja, hogy minden, a Tranzakciókkal kapcsolatos elektronikus, illetve papír alapú adatot a Tranzakciót követően 5 évig megőriz, és a Simple írásbeli kérésére 3 munkanapon belül rendelkezésre bocsát.

48. A Kereskedő kijelenti és szavatolja, hogy tevékenysége nem sért semmilyen jogszabályt, illetve mások törvényes érdekeit vagy nemzetközi egyezményt, beleértve az adatok titkosságával, nemzetközi hírközlési és műszaki vagy személyi adatok exportjával kapcsolatos jogszabályokat, illetve egyezményeket.

49. A Kereskedő a Kártyás fizetést nem köti minimum és/vagy maximum összeghez, azt vásárlási értéktől függetlenül elfogadja.

50. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a bankkártyával fizető Vevőt a más egyéb módon fizető vásárlóval szemben nem éri semmilyen hátrány.

51. A Kártyatársasági szabályok értelmében a Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a tranzakció eredményeként fizikai árukiszállítás történik, az átvételről írásos igazolás (bizonylat) készüljön. A bizonylaton fel kell tüntetni a megrendelő nevét, az átvevő nevét, az átvevő valamilyen azonosító okmányának számát, amennyiben ez rendelkezésre áll, valamint az átvétel helyszínét és időpontját. Ezen bizonylatot a Kereskedő, kérésre köteles a Simple rendelkezésére bocsátani. Ha ez a bizonylat nem áll rendelkezésre, és ennek következtében a Simple-t pénzügyi veszteség éri, a felelősség a Kereskedőt terheli.

52. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Fizetési elfogadóhelyen bármilyen okból (szezonális működés, átalakítás, szabadságolás stb.) 1 hónapnál hosszabb időre szünetelteti tevékenységét, azt a Simple-nek 8 naptári nappal a szünetelést megelőzően bejelenti, jelezve az újranyitás várható időpontját.

53. A Kereskedő 2 munkanapon belül köteles adatainak változását írásban közölni a Simple-lel. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a felelősség a Kereskedőt terheli.

54. A Kereskedő hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Simple a hazai és nemzetközi szabályozás, valamint a Nemzetközi kártyatársaságok előírásainak megfelelően nyilvántartsa és felhasználja. A Kereskedő hozzájárul ahhoz, hogy azon adatait, amelyek a Simple-nél rendelkezésre állnak, a Simple a Nemzetközi kártyatársaságok és az Authorizációt végző hitelintézet részére átadja.

55. A Szerződés és annak végrehajtása a Simple és a Kereskedő üzleti és banki titkainak megismerését teszi lehetővé, ezért a Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szerződés és teljesítésének adatait bizalmasan kezelik, azokat harmadik fél tudomására, illetve nyilvánosságra nem hozzák. A titkok megtartása a Szerződés hatályának megszűnése után is határidő nélkül kötelező érvényű.

56. A Kereskedő köteles gondoskodni az Egyedi Szerződésben megjelölt Fizetési elfogadóhely(ek)en a SimplePay Rendszer eléréséhez szükséges feltételek megteremtéséről.

57. A Kereskedő köteles a Simple által átadott, a forgalmat támogató anyagokat a Fizetési elfogadóhelyen elhelyezni, és jogosult arra, hogy a SimplePay Rendszer elérhetőségét hirdetéseiben közzétegye.

A Kereskedő köteles a bankkártyás fizetés használata esetén a vásárlókat a Simple által külön dokumentumban meghatározott szövegű tájékoztatással ellátni a tranzakció folyamán történő adattovábbítással (a továbbiakban: Adattovábbítási nyilatkozat), valutaváltással (a továbbiakban: Valutaváltási tájékoztató) és az ismétlődő bankkártyás fizetéssel kapcsolatban (a továbbiakban: Ismétlődő fizetési tájékoztató).

A Kereskedő az Adattovábbítási nyilatkozatot oly módon köteles elhelyezni, hogy a vásárló a Kereskedő Fizetési elfogadóhelyére történő regisztrációjakor, vagy a bankkártyás fizetési tranzakció indításakor azt kifejezetten jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával elfogadja, ez megvalósulhat a Kereskedő Fizetési elfogadóhelyére vonatkozó általános szerződési feltételekbe építetten, vagy külön adattovábbítási nyilatkozatba foglaltan, vagy a fizetés elindításánál közvetlenül külön megjelenítve.

A Simple a forinttól eltérő devizanemű bankkártyás fizetések összegét forintban tünteti fel, a Simple nem végez átváltást, hanem a Kártyatársaság határozza meg az árfolyamot és végzi el a konverziót. A Kereskedő tájékoztató jelleggel bármilyen devizanemben feltüntetheti a termék árát, azonban a forintban történő feltüntetés kötelező. A Kereskedő ilyen esetben a Simple által meghatározott tartalmú Valutaváltási tájékoztatót köteles a Fizetési elfogadóhelyen feltüntetni.

A Kereskedő köteles a Fizetési elfogadóhelyen tájékoztatót megjelentetni az ismétlődő bankkártyás fizetésről és köteles nyilatkoztatni jelölőnégyzet (checkbox) kipipálásával a vásárlókat az ismétlődő bankkártyás fizetés igénybe vételéről és az azzal kapcsolatos tájékoztató elfogadásáról.

A Simple az Adattovábbítási nyilatkozat, a Valutaváltási tájékoztató és az Ismétlődő fizetési tájékoztató kötelező szövegét a Kereskedő rendelkezésére bocsátja.

58. A Kereskedő vállalja, hogy kizárólag az Egyedi Szerződésben felsorolt termékeket, terméktípusokat és/vagy szolgáltatásokat árusítja. A Kereskedő köteles írásban jelezni a Simple-nek, ha az értékesített termékek, terméktípusok és/vagy szolgáltatások fajtáját módosítani kívánja. A Kereskedő módosításra irányuló szándékát írásban kell a Simple-nek jóváhagynia.

59. A Kereskedő kijelenti, hogy nem értékesít olyan árucikkeket, illetve szolgáltatásokat a Fizetési elfogadóhelyen keresztül, amely árthat a Simple hírnevének és a Kártyatársaságok vagy az Authorizációs központot üzemeltető hitelintézet szabályaiba ütközik (pl. bizonyos felnőtt tartalom, drog, fegyver, szerencsejáték, illegális kereskedelem, stb.), vagy amelyet hatályos jogszabályi rendelkezés tilt. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy amennyiben az Egyedi Szerződés hatályba lépését követően a Kereskedő internetes tevékenységi köre megváltozik, vagy a Kereskedő ténylegesen olyan tevékenységet folytat, olyan terméket/szolgáltatást árusít, amely a Simple megítélése szerint árthat a Simple hírnevének, a jelen Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés súlyos megszegésének minősül, és a Simple jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani, valamint a Kereskedőt az okozott kár megfizetésére kötelezni.

60. A Kereskedő vállalja, hogy kizárólag az Egyedi Szerződésben felsorolt Fizetési elfogadóhely(ek)en (URL) folytat értékesítést a SimplePay Szolgáltatáson keresztül. A Kereskedő köteles írásban jelezni a Simple-nek, ha a Fizetési elfogadóhely(ek) internet címét változtatni szeretné. A Kereskedő módosításra irányuló szándékát írásban kell a Simple-nek jóváhagynia.

61. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha a MasterCard típusú kártyákkal történő éves forgalma eléri a kártyatársasági szabályokban foglalt maximális összeget, az Authorizációs központot üzemeltető hitelintézet kötelezheti a közvetlen szerződéskötésre a SimplePay Szolgáltatás használata mellett.

62. Amennyiben a Kereskedő az Egyedi Szerződésben felsorolt Fizetési elfogadóhely(ek)en (URL) kívül más Fizetési elfogadóhely(ek)en is szeretné működtetni a SimplePay Szolgáltatást, azt írásban kell bejelentenie a Simple-nek. A Kereskedő a SimplePay Szolgáltatás új Fizetési elfogadóhely(ek)en történő igénybevételre irányuló szándékát írásban kell a Simple-nek jóváhagynia.

63. A Kereskedő vállalja, hogy külön térítés nélkül a Fizetési elfogadóhely honlapjára jól látható módon elhelyezi a SimplePay logóját, amely linket biztosít a Simple honlapjára. A Kereskedő ezt a lehetőséget mindaddig biztosítja a Simple számára, ameddig a Szerződés a Felek között fennáll, vagy a Simple nem kéri írásban e lehetőség megszüntetését. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a logót más célra nem használhatja, a Fizetési elfogadóhely honlapján kívül más helyen nem tüntetheti fel, kivéve, ha a Simple-lel erre külön megállapodást kötött.

A SimplePay logó védjegyoltalom és szerzői jogi oltalom alatt áll, ezért a SimplePay logót a Kereskedő csak a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon, a 63. pont szerinti időtartamban, célra használhatja, bármely, jelen ÁSZF-től eltérő használat védjegybitorlást, illetve szerzői jogsértést valósíthat meg, és hátrányos jogkövetkezményeket von maga után.

A Simple a SimplePay logó Kereskedő által történő használatát jogosult bármikor ellenőrizni, és a szabálytalan vagy a jelen ÁSZF előírásainak nem megfelelő logó használatot megtilthatja és az ezzel kapcsolatos jogi lépések megtételét kezdeményezheti a Kereskedővel szemben.

A Kereskedő köteles feltüntetni a SimplePay logót:

a) állandó jelleggel a Fizetési elfogadóhely honlapján a honlap láblécében, oldalsó oszlopban, vagy a honlap tetszőleges, de jól látható részén, amely egyben link is a Simple honlapjára;
b) a Fizetési elfogadóhely, webáruház fizetési felületén a fizetési mód kiválasztásánál.

A Kereskedő a SimplePay logót nem jelenítheti meg transzparens (átlátszó) formában, és mérete csak akkorára kicsinyíthető, amely még szabad szemmel jól látható.

A Kereskedő csak a Simple által a Kereskedőnek biztosított SimplePay logót jogosult használni és megjeleníteni és csak a saját honlapján, Fizetési elfogadóhelyén, webáruházában, azon a méret kivételével nem változtathat, nem módosíthat.

64. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Vevő számára az árut/szolgáltatást bármely ok miatt az interneten történő rendelésnél megadott határidőn belül nem tudja teljesíteni, a teljesítés meghiúsulását követő legkésőbb 15 napon belül jóváírást indít a Simple-n keresztül a Vevő felé és erről írásban értesíti a Vevőt.

65. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben bármilyen okból szükséges egy Tranzakció teljes vagy rész összegének Vevő felé történő visszatérítése, azt csak a SimplePay Rendszerén keresztül teszi.

66. A Kereskedő a SimplePay Rendszerén keresztül indított, Vevő részére történő visszatérítés a Simple pénzforgalmi bankszámlájáról kerül rendezésre. A visszatérített Tranzakció Simple és Kereskedő között történő rendezése a következő módokon történhet:

a) A Kereskedő a Simple kérésére köteles megfizetni a visszatérített Tranzakció összegét a Simple pénzforgalmi bankszámlájára történő utalással
b) A Simple a jövőben elszámolandó tranzakciók összegéből levonja a visszatérített Tranzakció összegét.

67. A visszatérített Tranzakciókhoz kapcsolódóan eredetileg felszámított jutalék nem jár vissza a Kereskedő részére.

68. A Kereskedő vállalja, hogy valamennyi, a Kártyás fizetési forgalom lebonyolításában résztvevő alkalmazottjával aláíratja, és a Simple-höz az aláírást követő 15 napon belül eljuttatja a Simple által rendelkezésére bocsátott Nyilatkozatot, amely az Egyedi Szerződés 2. számú mellékletben szerepel. Felelősséget vállal azért, hogy kizárólag olyan személyek vesznek részt a bankkártyás tranzakciók kezelésében, akik a Simple által rendelkezésére bocsátott Nyilatkozatot aláírták.

69. A Simple a kártyával végrehajtott visszaélések megelőzése és a Kereskedő védelme érdekében, a Kereskedő utólagos, de legkésőbb a korlátozás bevezetésétől számított 2 napon belüli írásbeli értesítése mellett jogosult az elfogadható bankkártyák körét módosítani, korlátozni, amennyiben a Fizetési elfogadóhelyen nagyszámú jogosulatlan/tiltott kártyahasználatot tapasztal.

70. A Simple jogosult a jelen Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés alapján kialakított, a SimplePay Rendszert alkalmazó Fizetési elfogadóhelyet referenciaként publikálnia, ez azonban nem sértheti a Kereskedő üzleti titokvédelemhez fűződő jogát.

71. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a részére átadásra kerülő Integrációs dokumentáció a Simple szellemi terméke, amely egy üzleti titkokat is tartalmazó bizalmas anyag.

72. A SimplePay Rendszer és SimplePay Szolgáltatás működtetéséhez szükséges, a Simple által létrehozott szoftverek (a továbbiakban: Simple Szoftver), továbbá a SimplePay Rendszer és SimplePay Szolgáltatás Kereskedőnél történő működéséhez szükséges, a Simple által létrehozott, a Kereskedőnek átadott szoftverek (a továbbiakban: Kereskedői Simple Szoftver), beleértve azok forráskódját, tárgyi kódját és dokumentációját is, a Simple kizárólagos tulajdonát képezik, és azokon a Simple kizárólagosan rendelkezik valamennyi szerzői vagyoni joggal. A Kereskedő a Simple Szoftverekre vonatkozóan felhasználási engedéllyel, szerzői vagyoni és egyéb jogokkal nem rendelkezik.

A Simple a Kereskedőnek a Kereskedői Simple Szoftver felhasználására nem kizárólagos, a Kereskedői Szerződés időtartamával megegyező időtartamra szóló, területi és példányszámbeli korlátozás nélküli, harmadik személyre tovább nem engedhető és tovább nem ruházható felhasználási engedélyt ad, amely alapján a Kereskedő jogosult a Kereskedői Simple Szoftvert:

a) a Kereskedő tulajdonában vagy jogszerű használatában álló eszközökre telepíteni, azokon képernyőn megjeleníteni, futtatni, többszörözni,
b) módosítani, megváltoztatni, átdolgozni, más szoftverbe beépíteni, ahhoz más szoftvert kapcsolni, más nyelvre lefordítani, az így létrejött módosított szoftvert a jelen ÁSZF által engedett módon felhasználni.

A Kereskedő jogosult a Kereskedői Simple Szoftver forráskódját megismerni, azt a fenti jogai gyakorlásához a jelen ÁSZF szerinti mértékben és módon felhasználni, módosítani, átdolgozni.

A Kereskedő nem jogosult a Kereskedői Simple Szoftver jelen ÁSZF-et meghaladó mértékű és terjedelmű semmilyen egyéb felhasználására.

A Simple kizárólag a Kereskedőnek átadott eredeti Kereskedői Simple Szoftver karbantartását, hibajavítását, suportját végzi el, amennyiben a Kereskedő a Kereskedői Simple Szoftverben bármilyen módosítást hajt végre, a Simple a Kereskedői Simple Szoftver karbantartását, supportját, hibajavítását megszünteti, és az ilyen módosított szoftverben bekövetkező bármilyen hibáért, vagy a Kereskedő adataiban, eszközeiben a módosított szoftver által okozott károkért a Simple semmilyen felelősséget nem vállal.

A Simple nem garantálja a Simple és Kereskedői Simple Szoftver hibamentességét,

A Kereskedő mindig csak a Kereskedői Simple Szoftver legutolsó frissített verziójának felhasználására jogosult, a legutolsó frissített verziót megelőző verziók felhasználására az új verzió Kereskedőnél történő telepítését vagy frissítését követően a Kereskedő már nem jogosult.

A Kereskedő nem jogosult arra, hogy a Kereskedői Simple Szoftvert vagy annak bármely részét harmadik fél számára allicenciában adja, átruházza, a felhasználási jogot átengedje és a jelen ÁSZF-ből eredő jogait vagy azok bármely részét harmadik felekre engedményezze.

A Kereskedő nem jogosult a Kereskedői Simple Szoftver, vagy annak bármely elemét, ideértve a szoftver dokumentációt is, terjeszteni, közzétenni, továbbá harmadik személyek részére hozzáférhetővé tenni.

73. Az Integrációs dokumentáció alapján a Kereskedő által létrehozott szoftver a Kereskedő tulajdonát képezi, amellyel azonban kizárólag az alábbi korlátozásokkal rendelkezhet:

a) A Kereskedő az átvett Integrációs dokumentáció nem kizárólagos felhasználási jogosultságát szerzi meg, és vállalja, hogy az Integrációs dokumentáció alapján létrehozott szoftvert kizárólag saját tevékenysége körében, az Egyedi Szerződés, valamint a jelen Kereskedői ÁSZF-ben meghatározott célból használja.
b) A Kereskedő tudomásul veszi, hogy az átvett Integrációs dokumentáció harmadik személy részére nem adható át.

Az OTP Kedvezményprogrammal kapcsolatos rendelkezések

74. Az OTP Bank Nyrt. 2016. március 1. napjától lakossági ügyfelei részére OTP Kedvezményprogramot (a továbbiakban: Program) biztosít, melynek keretében az OTP Bank Nyrt. (a továbbiakban: Bank) ügyfelei a Kereskedőnél bankkártyával történő vásárlások összegéből a Program keretében kedvezményben részesülhetnek. A Programban való vevő-részvétel feltételeiről, valamint a Program működéséről az OTP Kedvezményprogram Szabályzat rendelkezik. A Program célja elsősorban a Kereskedőnél történő vásárlások, valamint az OTP bankkártya használatának ösztönzése.

A Simple a Bankkal Payment Integrátori szerződést kötött (a továbbiakban: Integrátori szerződés). A Simple a Bankkal fennálló Payment Integrátori szerződését kiegészítette a Bankkal (a továbbiakban: Integrátori szerződés kiegészítés), amely alapján a Simple vállalja, hogy a Programban történő részvételre a Bankkal szerződött Kereskedő által a Bank ügyfelei részére biztosított kedvezmény összegét elszámolja a Kereskedővel.

A Kereskedőnek a Bankkal szerződést kell kötnie a Programban való részvételre vonatkozóan, amelynek keretében a Bank a Program keretében az általa meghatározott – OTPdirekt szerződéssel rendelkező és a Programszabályzatot elfogadó – ügyfelei (a továbbiakban: Ügyfelek) részére tájékoztatást nyújt arról, hogy a Programhoz csatlakozó Kereskedőnél végzett bankkártyás fizetési tranzakciókhoz kapcsolódóan a Kereskedő a Bankkal kötött szerződésben (továbbiakban: Program Szerződés) meghatározott kedvezmény(eke)t (a továbbiakban: Kedvezmény) biztosítja a Banki ügyfél vevők részére.

A Simple a Program Szerződéssel a Programhoz csatlakozott Kereskedő által a Program Szerződés alapján a Bank ügyfeleinek minősülő vevők részére biztosított kedvezmény összegét elszámolja a Kereskedővel a jelen ÁSZF-ben meghatározott havi elszámolási időszakkal a Jutalék elszámolásával egyidejűleg.

A Simple Bankkal szembeni, jelen szerződéssel kapcsolatos feladatait, a Bank és a Simple egymással szembeni jogait és kötelezettségeit az Integrátori Szerződés Kiegészítés tartalmazza.

A Simple a Bank által a Simple-nek az Integrátori Szerződés Kiegészítésben meghatározott, a Program kedvezményre vonatkozó külön tranzakció analitika alapján havonta kimutatást küld a Kereskedőnek az adott tárgyhónapban a Bank Ügyfeleit a jelen szerződés szerint megillető kedvezmény mértékéről (a továbbiakban: Kedvezmény kimutatás). A Simple a Kereskedői analitikán a kedvezményt jelentő tranzakciót külön megjelöli.

A Kedvezmény kimutatás kizárólag a Bank által a Simple-lel közölt Tranzakció analitika alapján kerül meghatározásra, annak tartalmáért, helyességéért, megfelelőségéért a Simple a Kereskedővel szemben nem felel, annak bármilyen hibájáért, hiányosságáért kizárólag a Bank tartozik felelősséggel a Kereskedő felé, a Simple felelőssége ezért kizárt. A Kereskedő bármilyen kifogását, észrevételét a Kedvezmény kimutatással kapcsolatban a Simple-lel közli, amely kifogást, észrevételt a Simple továbbít a Bank felé, és a továbbítást követően a Bank és a Kereskedő egymással egyeztetik a kifogásokat, észrevételeket, és ezen egyeztetés eredményéről a Bank értesíti a Simple-t.

A Simple a Kereskedővel történő jelen ÁSZF szerinti elszámolásába bevonja a Kedvezményeket is, és vállalja, hogy havonta, minden tárgyhót követő 15 napon belül a Tranzakciók Jutalékkal és Kedvezménnyel csökkentett összegét utalja át a Kereskedő Pénzforgalmi bankszámlájára.

A Simple-t a jelen ÁSZF alapján a Kereskedőtől megillető Jutalék alapját nem csökkenti a Kereskedő által biztosított Kedvezmény összege.

Amennyiben a Kereskedőnél mint elfogadóhelyen történő sikeres vásárlást követően a vásárlási Tranzakció teljes összege napon belül sztornózásra kerül – és a kedvezmény összegét a Bank nem írja jóvá a Vevő bankszámláján – a Kedvezmény összegével a Simple nem jogosult csökkenteni a Kereskedőt megillető Tranzakciók összegét. Parciális sztornó és áruvisszavét tranzakció esetén a Kedvezmény összegével a Simple csökkenti a Kereskedőt megillető Tranzakciók összegét, tehát a kedvezmény összege a Kereskedő vesztesége.

Amennyiben a Kereskedő és a Bank közötti Program Szerződés és/vagy Kártyaelfogadói Szerződés megszűnik, a Simple jelen 74. pont szerinti kötelezettségei is megszűnnek.

A Programban történő részvételre vonatkozó rendelkezések a Program Szerződéssel azonos időpontban lépnek hatályba.

A Programmal kapcsolatban egyebekben a Program Szerződés alkalmazandó.

Titoktartás

75. Kereskedő vállalja, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban vagy annak teljesítése során akár közvetlenül, akár közvetetten, bármilyen formában tudomására jutott valamennyi információt titokban tartja. A titoktartási kötelezettség kiterjed különösen a felekkel, a SimplePay Rendszerrel, továbbá a felek működésével, meglévő, illetve tervezett tevékenységével, egymás részére a felek által nyújtott, nyújtandó és nyújtani tervezett szolgáltatással illetve termékkel, az ezzel kapcsolatos beszerzéssel, fejlesztéssel, információs rendszerekkel, eljárási módszerrel, szellemi tulajdonnal kapcsolatos információkra, az ezekkel kapcsolatos technikai, pénzügyi, gazdasági, műszaki, szervezési információkra, árképzés technikájával és elveivel, fogyasztói körrel, könyveléssel, humánerőforrás managementtel, marketinggel, eladási és fogyasztási adatokkal és statisztikákkal, személyzettel, üzleti és műszaki tervekkel, stratégiával, üzleti rendszerekkel, üzleti titkokkal, know-how-val kapcsolatban a Kereskedő tudomására jutott bármely információra (a továbbiakban: Információ).

76. A Kereskedő köteles az Egyedi Szerződés időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően, időbeli korlátozás nélkül – az adat, információ jellegétől függően – üzleti titokként kezelni a Fizetési elfogadóhelyen vásároló személyre vonatkozó minden adatot és információt, amelyre a jelen szerződés Információkra vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak, és azokat köteles jogszerűen kezelni. Ezen kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül. Az ezen kötelezettség megszegésével a Simple-nek, az Autorizációs központot üzemeltető hitelintézetnek vagy a Vevőnek okozott kár megtérítéséért a Kereskedő teljes anyagi felelősséggel tartozik.

77. A Kereskedő nem készíthet másolatot és kivonatot az Információkról, illetve az azokat tartalmazó dokumentumokról, az Információkat nem módosíthatja, semmilyen módon nem változtathatja meg, nem hozhatja nyilvánosságra, nem teheti hozzáférhetővé, és nem adhatja át, illetve nem közölheti semmilyen formában, semmilyen célból harmadik személlyel.

78. A Kereskedő az Információt csak olyan kijelölt személyzeti, alkalmazotti körnek, továbbá a teljesítésben közreműködő harmadik személyeknek és csak olyan mértékben adja át, akik jogosultak az Információk megismerésére és amely esetében feltétlenül szükséges az Információk megismerése a jelen szerződés teljesítéséhez.

79. A jelen titoktartási kötelezettség kiterjed az Információval kapcsolatos témájú előadás, irat, tanulmány, tudományos munka, szakirodalmi mű, tudományos vagy egyéb újságcikk elkészítésére és megjelentetésére is, erre a Kereskedő csak az Simple előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

80. A Kereskedő harmadik személyek felé – ide nem értve a teljesítésben közreműködő harmadik személyeket – csak akkor és olyan mértékben közölheti az Információt, amikor és amilyen mértékben erre jogszabály vagy bíróság jogerős döntésben őt kötelezi.

81. Kereskedő köteles a Simple-t haladéktalanul értesíteni, amennyiben bármely Információ jogosulatlan felhasználásáról, közléséről vagy terjesztéséről, illetve arról szerez tudomást, hogy illetéktelen harmadik személy részére az Információt jogosulatlanul közölték. Kereskedő köteles a Simple-lel minden ésszerű módon együttműködni a jogosulatlan felhasználás és terjesztés megakadályozásában.

82. A titoktartási kötelezettség kiterjed a Kereskedő által foglalkoztatott munkavállalókra, a Kereskedő által a jelen szerződés teljesítéséhez igénybe vett, a Kereskedővel megbízási, vállalkozási, munkavégzésre irányuló egyéb, vagy bármely más polgári jogi jogviszonyban álló személyekre, a Kereskedő vezető tisztségviselőire is, továbbá az ő tagsági részesedésükkel vagy vezetői tisztségviselői részvételükkel működő gazdasági társaságra.

83. Kereskedőt a jelen szerződés szerinti titoktartási kötelezettség az Egyedi Szerződés megszűnését, illetve megszüntetését követően is korlátlan mértékben és ideig terheli.

A Tranzakció elszámolása

84. A Simple vállalja, hogy gondoskodik a SimplePay Rendszeren keresztül bonyolított Tranzakciók elszámolásáról, az Elszámolási időszakban történt Tranzakciók adatainak a Kereskedő részére történő elektronikus átadásáról, a Tranzakciók Jutalékkal csökkentett összegének a Simple erre elkülönített számláján letéti jelleggel történő őrzéséről a Kereskedővel kötött Egyedi Szerződés szerinti Elszámolási időszakban, és az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedőnek történő kiadásáról.

A Simple új Kereskedővel történő Egyedi Szerződés megkötése esetén 30 napos visszatartási időszakot alkalmaz, amely visszatartási időszakban nem történik kifizetés a Kereskedő felé az Elszámolási időszakban történt Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összegére vonatkozóan a jelen Kereskedői ÁSZF szerinti kifizetési és Elszámolási időszakoktól függetlenül. A visszatartási időszak nem vonatkozik arra az esetre, ha a Simple-lel már szerződéses kapcsolatban álló Kereskedő az Egyedi Szerződés hatályát kiterjeszti más domain nevekre vagy új fizetési típusokra is, továbbá nem érinti a banki átutalással történő fizetés típust.

Felek az Egyedi Szerződésben a visszatartási időszakra vonatkozóan a fentiektől eltérően is megállapodhatnak.

85. A Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg a Tranzakció elszámolási módozatot az alábbi módozatok szerint:

86. A HUF – HUF alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében Forint alapú tranzakció (kártyaelfogadás és elszámolás) történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedő által meghatározott Forint számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre.

Az elfogadás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A számla kiállítása forintban történik.

A Simple a HUF-HUF alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 Ft összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít a letéti jellegű őrzésből való kiadást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimumot.

87. Az EUR – EUR alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében Euro alapú tranzakció (kártyaelfogadás és elszámolás) történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedő által meghatározott Euro számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre. Kereskedő oldali Euro számla hiányában a Simple az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett, Euro összeget a Kereskedő által megadott forint számlára Euro-ban adja ki, fizeti ki a letéti jellegű őrzésből. Az elfogadás és kifizetés devizaneme: EUR.

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A Jutalékról a számla kiállítása Euroban történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tartalom forintban kerül feltüntetésre, a Simple számlavezető bankjánál a számlázási periódus utolsó napján érvényes devizavételi árfolyam első verzióján átszámítva.

A Simple az Euro-Euro alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 EUR összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít a letéti jellegű őrzésből való kiadást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimum EUR összeget.

88. Az USD – USD alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében USD-alapú tranzakció (kártyaelfogadás és elszámolás) történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszakon a Kereskedő által meghatározott USD számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre. Kereskedő oldali USD-számla hiányában a Simple az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett, USD összeget a Kereskedő által megadott forint számlára USD-ban adja ki, fizeti ki a letéti jellegű őrzésből. Az elfogadás és kifizetés devizaneme: USD.

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A Jutalékról a számla kiállítása USD-ben történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tartalom forintban kerül feltüntetésre, a Simple számlavezető bankjánál a számlázási periódus utolsó napján érvényes devizavételi árfolyam első verzióján átszámítva.

A Simple az USD-USD alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 USD összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít utalást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimum USD összeget.

89.Az EUR – HUF alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében Euro alapú tranzakció kártyaelfogadás és HUF alapú tranzakció elszámolás történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedő által meghatározott HUF számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre. Kereskedő oldali HUF számla hiányában a Simple az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett, HUF összeget a Kereskedő által megadott deviza számlára HUF-ban adja ki, fizeti ki a letéti jellegű őrzésből. Az elfogadás devizaneme: EUR, a kifizetés devizaneme: HUF.

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A Jutalékról a számla kiállítása Euroban történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tartalom HUF-ban kerül feltüntetésre.

A Simple az EUR-HUF alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 EUR összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít a letéti jellegű őrzésből való kiadást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimum EUR összeget.

A Simple a tranzakciós riportot Euro alapú elszámolással küldi meg a Kereskedőnek.

90. A HUF – EUR alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében Forint alapú tranzakció kártyaelfogadás és Euro alapú tranzakció elszámolás történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedő által meghatározott Euro számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre. Kereskedő oldali Euro számla hiányában a Simple az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett, Euro összeget a Kereskedő által megadott deviza számlára Euro-ban adja ki, fizeti ki a letéti jellegű őrzésből. Az elfogadás devizaneme: HUF, a kifizetés devizaneme: EUR.

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A Jutalékról a számla kiállítása Forintban történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tartalom Forintban kerül feltüntetésre.

A Simple a HUF-EUR alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 HUF összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít a letéti jellegű őrzésből való kiadást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimum HUF összeget.

A Simple a tranzakciós riportot Forint alapú elszámolással küldi meg a Kereskedőnek.

91.Az USD – HUF alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében USD alapú tranzakció kártyaelfogadás és HUF alapú tranzakció elszámolás történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedő által meghatározott HUF számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre. Kereskedő oldali HUF számla hiányában a Simple az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett, HUF összeget a Kereskedő által megadott deviza számlára HUF-ban adja ki, fizeti ki a letéti jellegű őrzésből. Az elfogadás devizaneme: USD, a kifizetés devizaneme: HUF.

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A Jutalékról a számla kiállítása USD-ben történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tartalom HUF-ban kerül feltüntetésre.

A Simple az USD-HUF alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 USD összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít a letéti jellegű őrzésből való kiadást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimum USD összeget.

A Simple a tranzakciós riportot USD alapú elszámolással küldi meg a Kereskedőnek.

92. A HUF – USD alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében Forint alapú tranzakció kártyaelfogadás és USD alapú tranzakció elszámolás történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedő által meghatározott USD számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre. Kereskedő oldali USD számla hiányában a Simple az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett, USD összeget a Kereskedő által megadott deviza számlára USD-ben adja ki, fizeti ki a letéti jellegű őrzésből. Az elfogadás devizaneme: HUF, a kifizetés devizaneme: USD.

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A Jutalékról a számla kiállítása Forintban történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tartalom Forintban kerül feltüntetésre.

A Simple a HUF-USD alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 HUF összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít a letéti jellegű őrzésből való kiadást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimum HUF összeget.

A Simple a tranzakciós riportot Forint alapú elszámolással küldi meg a Kereskedőnek.

93. Az EUR – USD alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében Euro alapú tranzakció kártyaelfogadás és USD alapú tranzakció elszámolás történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedő által meghatározott USD számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre. Kereskedő oldali USD számla hiányában a Simple az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett, USD összeget a Kereskedő által megadott deviza számlára USD-ben adja ki, fizeti ki a letéti jellegű őrzésből. Az elfogadás devizaneme: EUR, a kifizetés devizaneme: USD.

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A Jutalékról a számla kiállítása Euro-ban történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tartalom Forintban kerül feltüntetésre.

A Simple az EUR-USD alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 EUR összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít a letéti jellegű őrzésből való kiadást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimum EUR összeget.

A Simple a tranzakciós riportot EUR alapú elszámolással küldi meg a Kereskedőnek.

94.Az USD – EUR alapú elszámolás

A Simple ezen elszámolási módozata keretében USD alapú tranzakció kártyaelfogadás és EUR alapú tranzakció elszámolás történik. Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege az Elszámolási időszak lejártát követően a Kereskedő által meghatározott EUR számlára kerül a letéti jellegű őrzésből kiadásra, kifizetésre. Kereskedő oldali EUR számla hiányában a Simple az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett, EUR összeget a Kereskedő által megadott deviza számlára EUR -ban adja ki, fizeti ki a letéti jellegű őrzésből. Az elfogadás devizaneme: USD, a kifizetés devizaneme: EUR.

Az Elszámolási időszakban történt tranzakciók Simple Jutalékáról a számla a Kereskedő felé havonta egyszer, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig kerül kiállításra. A Jutalékról a számla kiállítása USD-ben történik azzal, hogy az általános forgalmi adó tartalom Forintban kerül feltüntetésre.

A Simple az USD-EUR alapú elszámolásnál minimum elszámolási összegként 0 USD összeget határoz meg, amelytől a Felek az Egyedi Szerződésben eltérhetnek. A jelen pont szerinti elszámolási rendtől függetlenül a Simple nem indít a letéti jellegű őrzésből való kiadást mindaddig, amíg a Kereskedőnek a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő sikeres Tranzakciók Simple Jutalékkal csökkentett összege el nem éri a fenti elszámolási minimum USD összeget.

A Simple a tranzakciós riportot USD alapú elszámolással küldi meg a Kereskedőnek.

95. A Kereskedő kifejezetten elfogadja, hogy a fenti elszámolási módozatok közül azokban, amelyekben külföldi deviza alapú a kártyaelfogadás és HUF alapú a tranzakció elszámolás, az OTP Bank Nyrt. által a Simple-nél történő deviza átvezetés időpontjában, azaz az elszámolási napon aktuálisan alkalmazott és az OTP Bank Nyrt. honlapján közzétett deviza vételi árfolyamon történik az átváltás.

A Kereskedő kifejezetten elfogadja, hogy a fenti elszámolási módozatok közül azokban, amelyekben HUF alapú a kártyaelfogadás és külföldi deviza alapú a tranzakció elszámolás, az OTP Bank Nyrt. által a Simple-nél történő deviza átvezetés időpontjában, azaz az elszámolási napon aktuálisan alkalmazott és az OTP Bank Nyrt. honlapján közzétett deviza eladási árfolyamon történik az átváltás.

96. A Kereskedő kifejezetten elfogadja, hogy a Simple kamatot nem fizet a Tranzakció megtörténtének napja és az Elszámolási időszak lejárta, letéti jellegű őrzésből való kiadás napja, illetve bármely későbbi időpont közötti letéti jellegű őrzési időszakra vonatkozóan.

97. Kártyaadattal való, Kereskedői vagy Vevői visszaélés gyanúja esetén a Simple jogosult:

a) a gyanús Tranzakció összegét a gyanú kivizsgálásának időtartamára visszatartani,
b) a SimplePay Szolgáltatást azonnali hatállyal, határozatlan időtartamra felfüggeszteni, amennyiben feltételezhető, hogy a jövőbeni visszaélésekből származó veszteséget így lehet leghatékonyabban minimalizálni,
c) a SimplePay Szolgáltatást azonnali hatállyal véglegesen megszüntetni és az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a visszaélések forgalomhoz viszonyított aránya akár darabszámban, akár értékben eléri, vagy meghaladja a 2%-ot.

A felfüggesztésből, illetve pénzösszegek visszatartásából eredő esetleges károkért (beleértve az elmaradt hasznot is) a Simple nem vállal felelősséget, ezen intézkedése a Kereskedő biztonságát is szolgálja. A Simple az előzőekről a Kereskedőt haladéktalanul értesíti.

98. A Simple a Kereskedőt a Kereskedői Back Office Felületen és a Tranzakció státuszától függően e-mailben is tájékoztatja a SimplePay rendszeren végrehajtott Tranzakciók státuszáról. Ennek megfelelően a Simple vállalja, hogy a termékek, illetve szolgáltatások vételárának a Simple pénzforgalmi számlájára történő átutalását jelzi a Kereskedői Back Office Felületen és e-mailben is.

99. A Simple a jelen Kereskedői ÁSZF-ben meghatározott kivétellel csak a sikeresen authorizált és a Simple által az elszámolás időpontjában gyanúsnak nem ítélt Tranzakció elszámolását és letéti jellegű őrzésből történő kiadását végzi el.

100. A Kereskedő köteles együttműködni az esetlegesen felmerülő, utólag érkező reklamációs eljárásokból eredő követelések rendezése érdekében. A Kereskedő a Szerződéssel összefüggő és harmadik személyek által a Simple-lel szemben érvényesített követelésekért és megkifogásolt tranzakcióért a jelen Kereskedői ÁSZF-ben foglaltak szerint köteles helytállni. A Szerződés megszűnése ezen helytállási kötelezettséget nem érinti.

101. A Simple a Kereskedő utólagos értesítése mellett jogosult a későbbi elszámolás(ok) és letéti jellegű őrzésből történő kiadás során a következő tételeket a fedezet rendelkezésre állásának függvényében egészben, vagy részben levonni:

a) a Simple tévedéséből történő utalás összege, illetve téves összegű utalásnál a korrekciós összeg,
b) többszörös utalásnál a jogcím nélküli összeg,
c) visszatérítés, áru visszavét esetén a tranzakció teljes összege,
d) a Kereskedő ellen benyújtott, és a Simple által el nem utasítható, vagy jogosnak talált reklamációval kapcsolatos, Simple által megfizetett összeg, ideértve a késedelmesen benyújtott, megreklamált tranzakciók ellenértékét.
e) a reklamációban megjelölt összeget, amennyiben a Kereskedő a Bank írásos kérése ellenére nem bocsátja rendelkezésre a tranzakció valamennyi dokumentációját, vagy annak másolatát.
f) a Nemzetközi Kártyatársaságok által meghatározott és kijelölt büntetőidőszakban a Simple-höz minden büntető jogcímen beérkezett reklamáció összegét; az időszak bevezetéséről valamint időtartamáról a Simple értesíti a Kereskedőt.
g) a Kereskedői Szerződéssel összefüggésben a Simple-lel szemben fennálló és esedékessé vált tartozásának teljes összegét.
h) A Havi díjat, amennyiben az az Egyedi Szerződés alapján fizetendő, a Kereskedő a fizetés határidejéig nem fizette be.

Amennyiben a Simple a jelen pontban meghatározott tételeket vagy azok bármelyikét bármilyen okból nem tudja beszámítással, azaz levonással érvényesíteni, a Simple ezen összegek Kereskedő által történő megfizetésére hívja fel a Kereskedőt legalább 8 napos fizetési határidővel. Amennyiben a Kereskedő ezen határidőn belül nem fizet, a Simple a fenti tételeket a megfelelő jogi eljárás megindítása útján érvényesíti a Kereskedővel szemben, ezen eljárások valamennyi költségét, beleértve az ügyvédi munkadíjat is, teljes egészében a Kereskedőre hárítva.

102. A Kereskedő köteles megadni minden információt és segítséget a Simple-nek a Vevő és a Simple között bonyolított Tranzakcióval kapcsolatban esetlegesen felmerülő vitás kérdésekben. A Simple fenntartja magának a jogot, hogy a Tranzakció időpontjától számított 5 éven belül a SimplePay Szolgáltatás teljesítésének bizonyítása érdekében a Tranzakcióval kapcsolatos teljes dokumentációt bekérje a Kereskedőtől. Amennyiben a Kereskedő a reklamációs eljárás alatt megegyezik a Vevővel, vagy kártalanítja, úgy haladéktalanul köteles a Simple-t – az ezzel kapcsolatban keletkezett dokumentumok megküldése mellett – erről értesíteni. Jelen pont szerinti kötelezettségek a Kereskedőt az Egyedi Szerződés megszűnését követően is terhelik.

103. A Kereskedőnek jogában áll, hogy a Simple által el nem számolt, vagy hibásan elszámolt Tranzakciókra vonatkozóan – a Tranzakció-azonosítóra / Referenciaszámra, a Tranzakció összegére és a Tranzakció időpontjára hivatkozással – az Elszámolási összesítő kézhezvétele időpontjától haladéktalanul, de legkésőbb a sikeres Tranzakció megtörténtének időpontjától számított 30 naptári napon belül a Simple Ügyfélszolgálat részére írásban benyújtott reklamációval éljen. Az ezen időpontot követően benyújtott reklamációkat a Simple nem köteles elfogadni. A Simple a Kereskedő által benyújtott reklamációt kivizsgálja, és annak eredményéről a Kereskedőt a reklamáció benyújtásától számított 30 naptári napon belül, illetve amennyiben a Kártyakibocsátó, vagy valamely Nemzetközi kártyatársaság bevonása szükséges, az adott Kártyakibocsátó vagy Nemzetközi kártyatársaság szabályzatai szerinti határidő lejártát követő 14 napon belül írásban értesíti, és a vizsgálat eredményétől függően gondoskodik a reklamáció pénzügyi rendezéséről.

104. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a SimplePay Szolgáltatás használatával és a Kereskedőnél bonyolított Tranzakcióval összefüggésben különösen, de nem kizárólagosan Kereskedői, Vevői vagy Kártyaadatokkal való visszaélés vagy egyéb visszaélés következtében – a Simple-nél bármilyen költség, kár, pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség merül fel, vagy a Simple terhére, az arra jogosult hatóság, vagy szervezet bírságot, díjat, pótlékot, pénzbüntetést szab ki, a Kereskedő feljogosítja a Simple-t, hogy az ilyen fizetési kötelezettség összegét a Kereskedőre terhelje. Ennek érdekében a Kereskedő vállalja, hogy az Egyedi Szerződésben meghatározott módon, összegben és határidőre Depositot/Letéti díjat helyez el, amely alapján a Simple az ilyen fizetési kötelezettség összegét a Deposit/Letéti díj összeg erejéig beszedheti a SimplePay Szolgáltatásra Vonatkozó Egyedi Szerződésben meghatározott Deposit/Letéti díj számlájáról. A Deposit/Letéti díj az utolsó sikeres Tranzakció teljesítését követő 180. napot megelőzően nem adható vissza a Kereskedő részére. A Kereskedő vállalja, hogy amennyiben a Simple írásban arról tájékoztatja, hogy a Depositként/Letéti díjként elhelyezett összeg nem fedezi vagy várhatóan nem fogja fedezni a Simple Szolgáltatás használatával összefüggésben – különösen, de nem kizárólagosan Kereskedői, Vevői vagy Kártyaadatokkal való visszaélés vagy egyéb visszaélés következtében – a Simple-nél jelentkező bármilyen költség, kár, pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettséget, úgy az ilyen tájékoztatás kézhezvételét követő 15 munkanapon belül a tájékoztatóban meghatározott összeggel növeli a Depositként/Letéti díjként elhelyezett összeget. A Simple kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a fentiekben részletezett költség, kár, vagy pénzösszeg megfizetésére vonatkozó kötelezettség merül fel, arról haladéktalanul írásban tájékoztatja a Kereskedőt, akként, hogy a Kereskedő részére a fizetési kötelezettség megfizetését igazoló okirat egy másolatát is megküldi. A Deposit/Letéti díj összege legalább félévente felülvizsgáltra kerül. Amennyiben Visszaterhelés esetén a Kereskedő a Vevő reklamációját megalapozatlannak tarja, jogosult az ügy kivizsgálása érdekében szükséges eljárást megindítani (feljelentést tehet, kártérítési pert indíthat, stb.). A Simple ehhez, a Kereskedő írásbeli kérelmére, rendelkezésére bocsát minden, a Simple-nél az ügy kivizsgáláshoz szükséges dokumentumot.

105. A Kereskedő a Szerződés megszűnését követően az utolsó Tranzakció teljesítésének napjától számított 180 napig felelősséggel tartozik a Visszaterhelés során a Simple-re visszaterhelt, de a Simple részére meg nem térített összegek megfizetéséért.

106. Amennyiben a Kereskedő a Simple felé fizetési kötelezettségeinek a felszólítást követő 15 napon belül nem tett eleget, úgy a Simple jogosult a követelés összegét a Simple-lel kapcsolatban álló követeléskezelő vállalkozásnak átadni, behajtás céljából.

Jutalékok, díjak
107. A SimplePay Szolgáltatáshoz az alábbi fizetési kötelezettségek tartoznak:

a) Csatlakozási díj
b) Jutalék
c) Havidíj
d) Banki költség
e) Deposit/Letéti díj

108. Csatlakozási díj
A Kereskedő a SimplePay Szolgáltatás igénybevételéért az Egyedi Szerződésben meghatározott mértékű Csatlakozási díjat fizet. A Csatlakozási díj megfizetése az Egyedi Szerződés hatályba lépésének feltétele. A Csatlakozási díj összegéről a Simple az Egyedi Szerződés megkötését követő 3 munkanapon belül számlát állít ki és küld meg a Kereskedőnek. A Kereskedő köteles a Csatlakozási díjat a számla kézhezvételét követő 3 munkanapon belül a számlán feltüntetett, a Simple pénzforgalmi bankszámlájára átutalni. A Simple a Kereskedőt e-mailben értesíti a Csatlakozási díj Simple pénzforgalmi bankszámláján történő jóváírásáról.

Egy Csatlakozási díj megfizetésével Kereskedőnként legfeljebb 5 darab különböző domain név köthető be a SimplePay Szolgáltatásba; ezen szám átlépése esetén a Kereskedő újabb Csatlakozási díjat köteles megfizetni a Simple-nek. Felek az Egyedi Szerződésben ezen rendelkezéstől eltérhetnek.

A Kereskedő a Csatlakozási díjat arról a bankszámlájáról köteles banki átutalással megfizetni, amelyre az Egyedi Szerződésben a kifizetést kéri átutalni a Simple-től. Felek ettől a rendelkezéstől az Egyedi Szerződésben eltérhetnek.

109. Jutalék

A Simple minden egyes sikeresen feldolgozott Tranzakcióért az Egyedi Szerződésben meghatározott mértékű Jutalékot számít fel a Kereskedőnek. A Simple a Jutalékot a Kereskedő részére az Elszámolási időszak lejártát követően a letéti jellegű őrzésből kiadandó, kifizetendő pénzösszegből vonja le, a Kereskedő a Jutalék beszámítással történő megfizetéséhez az Egyedi Szerződés aláírásával hozzájárul. A Simple a saját döntési jogkörében eljárva jogosult bármikor a Jutalék mértékét egyoldalúan módosítani, amely a Kereskedővel kötött Egyedi Szerződés módosítását nem igényli.A Simple a Jutalék megemeléséről köteles a Kereskedőt az emelés hatályba lépését megelőzően legalább 8 nappal előzetesen értesíteni. Az értesítést a Simple a Kereskedőnek e-mailben megküldött, vagy a Simple honlapján közzétett közleménnyel teheti meg. A módosítást a Kereskedő részéről elfogadottnak kell tekinteni, ha a módosítás hatályba lépésének napja előtt a Kereskedő nem tájékoztatja a Simple-t arról, hogy a módosítást nem fogadja el. Amennyiben a Kereskedő a módosítást nem fogadja el, jogosult az Egyedi Szerződést az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül azonnali hatállyal felmondani. Amennyiben a Kereskedő ezen határidőn belül nem él felmondási jogával, úgy kell tekinteni, hogy a Jutalék mértékének emelését elfogadta.

A Jutalékról a Simple az adott hónapban generálódott sikeresen authorizált Tranzakciók után, a következő hónap 15. napjáig számlát állít ki, és küld meg a Kereskedőnek, a Kereskedő által megadott e-mail címre. A Kereskedő hozzájárul ahhoz, hogy a Simple a számlát elektronikus úton állítja ki és/vagy elektronikusan küldi meg a Kereskedőnek, és elfogadja, hogy EUR – EUR és USD – USD elszámolási módozat esetében a Jutalékról szóló számla a Jutalék összegét euroban, illetve USD-ben, míg az általános forgalmi adó összegét a Simple számlavezető bankjánál a számlázási periódus utolsó napján érvényes devizavételi árfolyam első verzióján átszámítva forintban fogja tartalmazni. Minden más elszámolási módozatnál a Jutalék és az azt terhelő általános forgalmi adó is forintban kerül a számlán feltüntetésre.

A Kereskedő vállalja, hogy a sikeres Tranzakció elszámolásáért a Jutalékot semmilyen formában sem háríthatja át a Vevőre, valamint hogy a Fizetési elfogadóhelyen online kártyás fizetés útján vásároló Vevőt semmilyen módon nem hozza hátrányosabb helyzetbe a más módon fizető Vevőkkel szemben.

110. Havidíj

Amennyiben a Felek az Egyedi Szerződésben úgy állapodtak meg, a Simple a Forint alapú elfogadás esetén a SimplePay Szolgáltatás nyújtotta funkciókért, a SimplePay Rendszer és a Kereskedői Back Office Felület használatának biztosításáért havi rendszerességgel az Egyedi Szerződésben meghatározott összegű díjat szedhet, amelyről havonta, minden tárgyhót követő hónap 15. napjáig számlát állít ki Kereskedőnek. A SimplePay Szolgáltatásért fizetendő Havidíj a SimplePay rendszer éles üzemének beállításától esedékes. Amennyiben az élesítés hó közben történt, akkor részarányosan történik a fizetendő összeg kiszámítása.

111.Banki költség

Azon Kereskedők, akik részére a Simple az Elszámolási időszak lejártát követően devizában (tehát nem HUF-ban), vagy külföldi pénzintézetnél vezetett bankszámlaszámra teljesít kifizetést, a letéti jellegű őrzésből kifizetésre kerülő összeget a Kereskedő számlavezető bankja által mindenkor alkalmazott költség (utalási díj) levonását követően kapják meg.

112. Deposit/Letéti díj

A Kereskedő köteles a Depositot/Letéti díjat az Egyedi Szerződés Felek által történő aláírásától számított 5 munkanapon belül a Simple Egyedi Szerződésben megjelölt pénzforgalmi bankszámlájára átutalni.

A Deposit/Letéti díj – hacsak a Felek az Egyedi Szerződésben másképp nem állapodnak meg, magyar forintban fizetendő, összegét a Felek az Egyedi Szerződésben határozzák meg.

A Deposit/Letéti díj összege legalább félévente felülvizsgálatra kerül a forgalom, a beérkező reklamációk, a visszaélések és egyéb költségek, árfolyamváltozások tükrében. A Simple a Kereskedő számára a Deposit/Letéti díj összegének felemelését írhatja elő, erre szóló külön írásbeli értesítéssel. Az értesítésnek tartalmaznia kell a Deposit/Letéti díj módosított összegét, teljesítési határidejét. Ha a Kereskedő az értesítésben foglaltaknak határidőre nem tesz eleget, a Simple jogosult a Szerződés azonnali hatályú felmondására.

A Szerződés megszűnése és megszüntetése esetén irányadó általános rendelkezések

113. Az Egyedi Szerződés bármely okból történő megszűnésével vagy megszüntetésével a jelen Kereskedői ÁSZF a Felek közötti jogviszony tekintetében is hatályát veszíti.

114. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése nem érinti a Feleknek az Egyedi Szerződés megszűnése előtt teljesített Tranzakciókkal kapcsolatos, illetve az Egyedi Szerződés megszűnése után esetlegesen még fennmaradó kötelezettségeit. A Szerződés bármilyen okból történő megszűnése esetén a már megfizetett Csatlakozási díj nem jár vissza a Kereskedőnek. Az Egyedi Szerződés megszűnése vagy megszüntetése esetén továbbá a Felek a megszűnés időpontjától számított 15 napon belül elszámolják egymással a megszűnés, megszüntetés időpontjában még el nem számolt, illetve függőben lévő Tranzakciókat.

A Kereskedő az Egyedi Szerződés megszűnésének napjától biztosítja, hogy további Tranzakciókat a Fizetési elfogadóhelyről ne kezdeményezhessenek. A megszűnés napja előtt elvégzett, de még ki nem fizetett Tranzakciók elszámolását a Simple az Egyedi Szerződés megszűnésétől függetlenül elvégzi.

115. A Kereskedő köteles a Simple-lel szembeni esetleges utólagos, az elévülési időn belüli fizetési kötelezettségeinek a Simple értesítését követő 8 napon belül eleget tenni.

116. A Szerződés bármely okból, vagy bármely jogcímen történő megszűnése esetében a Kereskedő köteles a SimplePay Rendszer alkalmazására utaló jelzéseket az Fizetési elfogadóhelyről haladéktalanul eltávolítani. A Kereskedő felel a Simple felé azokért a károkért, valamint köteles a Simple részére megtéríteni azt a költséget, díjat, és kárt, amely azzal összefüggésben merül fel, hogy a Kereskedő nem, vagy hiányosan és/vagy késedelmesen távolította el a SimplePay rendszer alkalmazására utaló jelzéseket a Fizetési elfogadóhelyről.

117. Felmondás

Mindkét Fél jogosult a Szerződést 30 napos felmondási idővel bármikor, indokolás nélkül, a másik Félnek küldött írásbeli értesítéssel felmondani.

A Kereskedő Simple-lel szembeni tartozásainak fennállására, annak összegére és esedékességére a Simple nyilvántartása irányadó.

118. Azonnali hatályú felmondás

Bármelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén a másik Fél jogosult a szerződésszegő Félhez intézett értesítésével az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

Az azonnali hatályú felmondást megalapozó súlyos szerződésszegésnek minősül különösen, ha:

a) a Kereskedő az Egyedi Szerződésben, és/vagy annak elválaszthatatlan részét képező dokumentumokban, és/vagy a jelen Kereskedői ÁSZF-ben foglalt bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megsérti;
b) a Kereskedő a SimplePay Szolgáltatás hibás működését okozza, vagy a Simple által javasolt, hibás működés kijavításához szükséges módosításokat a Simple kijavításra vonatkozó javaslatainak kézhezvételétől számított három (3) napon belül nem hajtja végre;
c) a Kereskedő a SimplePay Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységével összefüggésben sérti a Simple üzleti hírnevét,
d) alapos gyanú merül fel arra vonatkozóan, hogy a Kereskedő jogsértő és/vagy gondatlan magatartása következtében bármely Kártyaadatokkal kapcsolatos visszaélés történt;
e) a tárgyhónapban reklamált/visszaéléses Tranzakciók aránya a Kereskedő megelőző havi Elszámolási időszakban mért forgalmának (darabszámban vagy értékben) 10 százalékát meghaladja és a kereskedelmi tevékenysége, gondatlan és/vagy jogszerűtlen magatartása miatt feltételezhető, hogy ez az arány a jövőben is hasonlóképen alakul;
f) a Simple a Tranzakciókat az Egyedi Szerződésben vagy a jelen Kereskedői ÁSZF-ben meghatározott eseteit kivéve az Elszámolási időszakot követő 14 napon belül, a Kereskedő 7 napos határidővel küldött írásbeli felszólítása ellenére nem számolja el.
g) a SimplePay Rendszer a Simple-nek felróható okból a Kereskedőnek a SimplePay Rendszer leállását legalább 24 órával megelőzően küldött írásbeli értesítése hiányában 7 napot meghaladó időtartamra nem üzemel.
h) minden olyan ok, magatartás, esemény, amelyet jogszabály, jelen Kereskedői ÁSZF vagy az Egyedi Szerződés súlyos szerződésszegésnek minősít, vagy elkövetése esetére azonnali hatályú felmondási jogot biztosít valamelyik félnek.

A Simple jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha olyan esemény, vagy események sorozata következik be, amely a Simple megítélése szerint hatással lehet a Kereskedő azon képességére, vagy készségére, hogy eleget tegyen az Egyedi Szerződésből és/vagy a Kereskedői ÁSZF-ből vagy jogszabályból folyó kötelezettségeinek, így különösen fizetési kötelezettségeinek.

A Simple jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha valamely Nemzetközi kártyatársaság és/vagy az Authorizácós központot üzemeltető hitelintézet erre felszólítja.

A Kereskedői ÁSZF 37-71. pontjában előírt kötelezettségek Kereskedő általi megszegése, valamint a Kereskedői ÁSZF szerinti titoktartási kötelezettség megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, és Simple az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

A Simple jogosult az Egyedi Szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Kereskedő az Egyedi Szerződésben szereplő tevékenységi körének, vagy az árusított termék/szolgáltatás körének megváltozását a változástól számított 15 naptári napon belül nem jelenti be írásban a Simple-nek, vagy a megcélzott tevékenységi kör a Simple üzleti céljával nem egyeztethető össze.

A Simple-nek jogában áll a bankok és a Vevők közösségét védő szervezetek (pl. Magyar Nemzeti Bank, Nemzeti Adó- és Vámhivatal, nemzetközi kártyatársaságok) bármelyikének javaslatára, kérésére vagy jelzése alapján azonnali hatállyal, írásban felmondani az Egyedi Szerződést.

Kereskedő szerződésszegése esetén a Kereskedő köteles a Simple szerződésszegés következtében bekövetkezett valamennyi kárát, beleértve a tapadó, következményes, felelősségi, közvetlen és közvetett károkat, elmaradt hasznot, indokolt és ésszerű ügyvédi költségeket, a kár elhárításához, mérsékléséhez szükséges indokolt költségeket, megtéríteni, minden ilyen kár az egyedi szerződés aláírásakor és a károkozó magatartás tanúsításakor előrelátható kárnak minősül.

Kereskedő nem jogosult a Simple-lel szembeni igényét a Simple vezető tisztségviselőjével szemben sem önállóan, sem a Simple-lel egyetemlegesen érvényesíteni. A Simple vezető tisztségviselője erre a felelősségkorlátozásra érvényesen hivatkozhat.

119. Közös megegyezés

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződést bármelyik Fél kezdeményezésére, bármikor jogosultak közös megegyezéssel írásban megszüntetni.

Közreműködő igénybevétele, adatkezelés, adatvédelem, felelősség

120. A Kereskedő tudomásul veszi, hogy a Tranzakciók engedélyezéséhez, lebonyolításához a Simple harmadik félt vesz igénybe, amely a Simple közreműködőjének minősül. A közreműködő eljárásáért a Simple úgy felel, mintha saját maga járt volna el.

121. A Simple jogosult a Nemzetközi kártyatársaságok szabályainak megfelelően a Kereskedő adatait a Nemzetközi kártyatársaságok és a Simple által meghatározott tiltólistára elhelyeztetni, amennyiben a SimplePay Szolgáltatásban résztvevő, bármelyik Félnek Kártyaadatokkal való visszaélésből, egyéb visszaélésből, a Kereskedő alkalmazottainak felróható magatartásából, csalárd Tranzakciókból, tiltott adatszolgáltatásból, vagy tiltott adatkezelésből eredően kára keletkezik, amely kár a Kereskedőnek felróható magatartásból ered.

122. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy a megfelelő adatbiztonság érdekében adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot, illetve eljárást alakít ki és ennek betartását évente ellenőrzi.

123. A Kereskedő elfogadja, hogy a Simple-lel folytatott telefonbeszélgetéseket a Simple rögzítheti, és azt a vitás kérdések esetén felhasználhatja.

124. A Kereskedő kötelezettséget vállal arra, hogy Kártyaadatokat saját felületén nem kér be és azokat semmilyen formában nem tárol. Amennyiben a Simple-nek pénzügyi vesztesége származik, amely veszteség bizonyíthatóan a Fizetési elfogadóhelyen történt Tranzakciók duplikálásából, csalárd Tranzakcióból, tiltott adatszolgáltatásból, tiltott adatszerzésből (pl. kártya adatok vagy PIN kód bekérés) ered, a Simple-t érő kárért a Kereskedőt kártérítési felelősség terheli. A Fizetési elfogadóhelyen történt adatszerzés tényét a Felek bizonyítottnak tekintik, ha a csalárd Tranzakciók végzésére használt bankkártyák forgalmi adatait összevetve, egyetlen közös pontként megállapítható a Fizetési elfogadóhely.

Ügyfélszolgálat

125. A Kereskedő az általa nyújtott szolgáltatások, illetve áruk tekintetében felmerült Vevői panaszokat saját szabályzata szerint kezeli.

126. A Simple a SimplePay Rendszerrel kapcsolatban felmerült Vevői panaszokat kezeli saját erre vonatkozó szabályzata szerint.

Vegyes rendelkezések

127. A Kereskedő jelen Kereskedői ÁSZF elfogadásával és az Egyedi Szerződés megkötésével engedélyét adja ahhoz, hogy a Simple a Kereskedő szerzői, illetve védjegy oltalom alatt álló logóját, kereskedelmi nevét, egyéb szöveges vagy grafikus megjelölését kizárólag referenciaként történő megjelölés céljából akár interneten, akár offline nyomtatásban felhasználja, megjelenítse, feltüntesse. Simple jogosult a jelen pont szerinti felhasználási engedélyt az OTP Csoporton belüli harmadik személynek átengedni. A Simple csak olyan megjelölést, logót, nevet tüntethet fel referenciaként, amelyet a Kereskedő bocsátott Simple rendelkezésére, vagy amelyet a Kereskedő jóváhagyott. A Kereskedő szavatol azért, hogy a Simple-nek megjelenítésre átadott vagy a Kereskedő által jóváhagyott logóján, megjelölésén valamennyi, a fenti felhasználási engedélyhez szükséges joggal rendelkezik, harmadik személynek a logóval, megjelöléssel kapcsolatban nincs semmilyen olyan joga vagy jogos igénye, amely a logó, megjelölés Simple által történő fenti célú felhasználását korlátozná, akadályozná vagy kizárná. Amennyiben bármely harmadik személy ilyen igénnyel a Simple-lel szemben fellép, a Kereskedő köteles az ilyen igényt azonnal és közvetlenül teljes mértékben kielégíteni és Simple helyett teljes mértékben helytállni, valamint Simple kárát teljes mértékben megtéríteni.

128. Amennyiben jelen megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés a megállapodás többi rendelkezését nem érinti.

129. Felek rögzítik, hogy a Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés a hozzá tartozó mellékletekkel együtt képezi a Felek között a teljes szerződést és felülír minden, az Egyedi Szerződés megkötését megelőzően azonos tárgyban egymással folytatott valamennyi tárgyalást, levelezést, megállapodást.

130. A Felek a jelen szerződéssel kapcsolatos értesítéseiket írásban közlik egymással. Írásbelinek minősül a személyes átadás, a futár által történő kézbesítés, a tértivevényes postai küldeményként való kézbesítés, továbbá az elektronikus levélként való kézbesítés, ha annak kézhezvételét a címzett visszaigazolta. A szerződés módosításával, megszüntetésével, a Felek egymással szembeni követeléseivel kapcsolatos értesítések tekintetében a Felek az e-mailes értesítést nem fogadják el.

Az értesítés kézbesítettnek tekintendő az igazolt feladás napját követő ötödik (5.) munkanapon, ha azt regisztrált postai küldeményként a címzett cégjegyzékbe bejegyzett székhelyének vagy a címzett által az Egyedi Szerződésben megadott címére vagy a címzettnek a másik fél részére írásban bejelentett címére küldték.

A Felek kifejezetten úgy állapodnak meg, hogy a tértivevényes postai küldemény útján eljuttatott értesítést kézbesítettnek tekintik akkor is, ha az „nem kereste”, „nem fogadta el”, „ismeretlen”, vagy „elköltözött” vagy bármely más, ezzel azonos értelmű jelzéssel érkezik vissza a címzettől, ha a küldeményt a másik fél cégjegyzékbe bejegyzett székhelyének címére vagy a címzettnek a másik fél részére írásban bejelentett címére küldték.

131. Felek a kapcsolattartásra jogosult személyeket az Egyedi Szerződésben jelölik meg. Bármelyik Fél kapcsolattartó személyeiben és elérhetőségeiben bekövetkezett változást köteles a tudomásszerzéstől, illetve a változás bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül a másik Félnek bejelenteni.

132. Az ellenkező bizonyításáig az értesítést az alábbi időpontokban kell a másik Félhez kézbesítettnek és a másik Fél által olvasottnak tekinteni:

a) futárral való kézbesítés esetén a küldemény feladásától számított 5. napon;
b) légipostai küldeményként külföldre való kézbesítés esetén a feladástól számított 7. napon;
c) elektronikus levélként való küldés esetében pedig az üzenet elküldésének napját követő 2. munkanap 24:00 órájáig,
d) postai küldeményként történő kézbesítésnél tértivevényes küldemény esetén a tértivevényen feltüntetett időpontban, annak hiányában a postára adástól számított 5. munkanapon.

133. Az esetleges mellékletek a Kereskedői ÁSZF és az Egyedi Szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Budapest, 2016. december 7.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
ON THE SIMPLEPAY SERVICE

Subject of the GTC

1. The present General Terms and Conditions contains the general terms and conditions (hereinafter: GTC) of the Merchant’s Contract (hereinafter: Specific Contract) on the SimplePay Service concluded between OTP Mobile Service Limited Liability Company and the Merchant.

2. General data

The operator and provider of the SimplePay Service is OTP Mobile Service Limited Liability Company (OTP Mobile Ltd.).

Public company data of OTP Mobile Ltd.:

Seat: 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.
Reg. No.: 01-09-174466
Registry Court: Court of Registration of the General Court of Budapest
Tax No.: 24386106-2-43
Represented by: Péter Benyó Managing Director, individually

hereinafter: Simple

Info Act: The Act CXII of 2011 on the right of information self-determination and on the information liberty.

Authorization: the electronic request for authorization in course of a Card payment where the bank issued the Card shall authorize or refuse the transaction.

Authorization centre: the Merchant shall apply for the authorization of the Card Issuer to perform a transaction; this message shall reach the Card Issuer from Simple through the operator and commutation system for authorization such as Authorization centre. The Authorization centre carries out the authorization of the Transaction, i.e. it requests an answer from the Card Issuer whether the concrete type of Transaction can be done by the concrete Card. The Authorization centre is operated by the Simple’s banking co-operating partner.

Bank charges: all fees and other costs charged by the credit institution operating the Authorization centre in connection with the Transaction.

CNP Transaction: alias “the Card not present Transaction”, a Transaction in course of which the physical presence of the bank card is not necessary, included transactions executed via web or mobile web browser using internet communication.

Accession fee: a single payment paid by the Merchant for the use of the SimplePay Service to Simple, amount of which is determined in the Merchant’s Contract.

Deposit: Merchant’s cash on deposit at Simple which serves for – including but not limited to the payment of obligations relating to any costs, damages or amount arising from the Merchant’s, Customer’s abuse or misuse of Card data or other abuses and from the Card holder’s complaints at Simple if upon termination of the Contract Merchant’s balance is negative i.e. it shows debt. The exact amount of the Deposit and its method of making shall be determined in the Merchant’s Contract relating to the Simple service.

Specific Contract: Specific Contract is based on the present Merchant’s GTC concluded between the Merchant and the Simple on the use of the SimplePay Service by the Merchant.

Settlement period: based on the Parties’ agreement, the period of time determined in the Merchant’s Contract after expiration of which the Simple shall settle the amount of the Transactions executed via SimplePay system as well as the Commission with the Merchant.

Merchant’s Report: electronic report compiled by Simple containing the completed Transactions in course of the Settlement period which includes the individual Transaction ID/reference number, amount, currency, date, result of the authorization of the Transactions settled during the Settlement period and the Commission

Payment acceptor: commercial complex generated on the Internet that is an individual business operating on its own website, from which platform the SimplePay system is available.

Payment confirmation: electronic Transactional confirmation sent to the Customer proceed to the purchase, which includes:

 • the amount of Transaction
 • the currency of Transaction
 • the individual Simple Transaction ID
 • the date of Transaction.

Suspicious transaction: successfully or unsuccessfully authorized Transaction which is considered to be suspicious by Simple in terms of the abuse of Card data, Customer or Merchant abuse.

Monthly fee: fee payable on a monthly basis for the Simple by the Merchant for the operation of the SimplePay Service.

Cfa: The Act CCXXXVII of 2013 on the credit institutions and financial institutions.

Integration documentation: implementation documentation which enables to set in, from a technological side, the possibility of use of the SimplePay Service at the Payment Acceptors.

Commission: net commission determined in the Merchant’s Contract, charged by the Merchant to Simple as consideration for the SimplePay Service.

Card: web card, magnetic stripe and/or chip bank card issued by the credit institutions.

Card data: data of the Card which are required for the purchase on the Internet, commonly these are the bank card number, expiration date, and in case of certain card types CVV2/CVC2/CID3 or 4 digit verification code.

Abuse of the Card data: the use of the Card data which infringes the laws applicable to the use of the Card, the contract concluded between the Card Issuer and the Card Holder, any provisions of the regulations of the Card Issuer or the International Card company related to the use of the Card, apart from the fact that who commits the infringement, whether any damages occurs in course of the infringement or the infringement may be a criminal offence according to the laws of a state.

Card Issuer: credit institution which undertakes to ensure the use of the Card for the Card Holder in a contract concluded with the Card Holder.

Card Holder: natural or legal person for whom the Card Issuer undertakes to ensure the use of the Card.

Merchant: business associations with legal personality or unincorporated business associations or other business organizations which accept the Card as a payment instrument for the payment of the offset of the purchases of products or services in such a way that they make the SimplePay system available from the Payment acceptor and by the use of the SimplePay system they enter into a contract with the Simple in the subject of the service to be provide.

Merchant Back Office Interface: an interface available via browser program operated by the Simple – equipped per Merchants, more particularly per Payment acceptors – which is only available for the Merchant and which contains the status and data of the Transaction, the Merchant’s balance, Commission and other important information and functions related to the acceptance of the Card.

Merchant identifier: alias “Merchant ID”, a concrete identifier determined in the Contract which identifies each Merchant uniquely and unanimously.

Merchant balance: alias “Merchant account”, a registration account created for the Merchant’s Payment acceptor which records the amount received from the settled Transactions in respect of the concrete Payment acceptor. One Merchant ID may belong to more Merchant balance.

Merchant abuse: the use of the SimplePay Service by the Merchant in a way which is a violation of the applicable laws, the International Card companies’ regulations, which conflicts with the Contract or with the present Merchant’s GTC or which is the circumvention the rules thereof.

International card companies: international companies defined herein.

Transactional bank account: the Merchant’s transactional bank account which is defined in the Specific Contract.

SimplePay System: payment system set-in the Payment acceptor’s online platform but operating on the Simple’s own server through which the Simple ensures the SimplePay Service.

SimplePay Service or Simple Pay Service: ensuring the possibility of online payment via Internet, more particularly bank card payment and payment service options specified in the present GTC. Via the service the Simple ensures the online money transfer between the Customer and the Merchant through the SimplePay System and the safety thereof. The SimplePay Service and the SimplePay System are not transactional services so these services shall not require authorization from the Hungarian National Bank.

Simple website: website operated by Simple which can be obtained at (URL) www.simple.hu and www.simplepartner.hu

SSL (Secure Sockets Layer): encryption method for the security of data transfer via Internet which results that the interchange between the Internet browser program and the web server shall be effected in an encrypted mode.

Simple’s Customer Office: the Simple Customer Office which is available via telephone and via e-mail.

Transaction: payment of the purchases of products or services effected by the Customer through the SimplePay System – pending on the payment method – by Card or by bank transfer.

Customer: the person who purchase a product or use a service of the Merchant and pays the offset thereof through SimplePay Service – pending on the payment method – by Card or by bank transfer.

Customer abuse: the use of the SimplePay Service by the Customer in such a way that is a violation of the applicable laws, the International Card companies regulations, which conflicts with the Contract or with the present Merchant’s GTC or the circumvention of the rules thereof.

Refund: alias “refund”, remission of the total or subtotal amount of the original Transaction for the Card Holder based on the Merchant’s sign.

Chargeback: alias “chargeback”, a process in course of which in case of Customer complaint the Card Issuer charges the Simple’s transactional bank account – without its consent – with the disputed amount of the Transaction according to the International card companies’ regulations. The Simple shall enforce the financial loss arisen from the Chargeback against the Merchant.

Relation between the Merchant GTC and the Specific Contract

4. To the extent the Specific Contract and the present Merchant GTC differ, the Specific Contract shall be applicable between the Parties. If a matter is not covered by the Specific Contract, the Merchant GTC shall be applicable for that matter.

The present Merchant GTC form the integral part of the Specific Contract as its Annex 1.

Effect and modification of the Merchant GTC and the Specific Contract

5. Pursuant to the present Merchant GTC and to the conditions of the Specific Contract, the Simple ensures the SimplePay Service for the Merchant through the SimplePay System.

6. The Specific Contract and the Merchant GTC enter into force on the date of the credit entry of the Accession fee to the Simple’s transactional bank account or on the date of issue of the confirmation which in case of advance payment may be the invoice about the paid Accession fee, sent to the Merchant whichever is later, to the extent that the Merchant is not obliged to pay an Accession fee, they enter into force for an indefinite period on the date of the SimplePay Service’s pointing at the Payment acceptors.

7. Simple is entitled to modify or amend the present Merchant GTC in its sole discretion according to the following provisions. Simple is only entitled to the unilateral modification of the Merchant GTC for adverse of the Merchant in the event of the following:
a) changing of the internal and external financial market conditions
b) changing of the laws and regulatory requirements
c) changing of the Simple’s business policy
d) changing of the risks related to service included in the Specific Contract and in the present Merchant GTC
e) changing of the regulations applied by the International card companies
f) changing of the regulations applied by the credit institutions operating the Authorization centre
g) other changes related to the legal relation arising from the Specific Contract
h) substantial changing of the technology.

8. Simple shall notify the Merchant about the intention of modification of the present Merchant GTC for adverse of the Merchant at least 8 days before the entry into force of the modification. The notification shall be made by ways of announcement sent to the Merchant in e-mail or published on the Simple’s website. The modification shall be deemed to be accepted from the part of the Merchant if the Merchant does not inform the Simple about the non acceptance of the modification before the day of its entry into force. To the extent that the Merchant, within the above deadline, informs the Simple that he does not accept the modification, the Specific Contract shall automatically terminate between the Parties on the workday before the entry into force of the modification.

9. The modification of the Specific Contract is only possible by ways of written amendments to contract signed by both Parties, except for the Commission rate, which Simple is entitled to change unilaterally with prior notification.

Common provisions relating to the SimplePay Service

10. Merchant maintains an electronic Payment acceptor defined in the Internet integration documentation.

11. Simple maintains the SimplePay system available through Internet from the Merchant’s Payment acceptor.

12. Simple provides the following payment service options under the SimplePay Service:
a) Online Card payment
b) Online Card payment via link
c) Bank transfer
d) Single consent based or occasional consent based recurring bank card payment

The payment service options particularly foreseen by the Merchant are included in the Specific Contract.

13. Online Card payment

Online Card Payment is a method for acceptance of bankcard ensured by Simple on the basis of which the Customer (Card Holder) may initiate online bankcard payment with his bankcard data entered during the transaction.

Simple undertakes, in connection with the present payment method, that he will notify the Customer about the successful payment through the same channels as traditional bank card payments do.

Simple takes no responsibility for the payment transactions initiated by the Merchant wrongly or unlawfully, in connection with the transactions initiated wrongly or unlawfully the Merchant shall be liable directly towards the Customers.

The amount of the Commission to be paid to Simple for making the Online Card Payment available shall be declared in the Specific Contract.

Simple reserves the right to determine unilaterally the range of the accepted Cards. Simple currently accepts the following bank card types: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express. If the Specific Contract defines the amount of Commission only to certain bank card types that will be applicable automatically to the other bank card types as well.

The Parties declare in the Specific Contract that for the express demand of the Merchant, from among the payment acceptors defined in the Specific Contract – based on the result of risk assessment made by Simple – where shall be available the Online Card payment. Simple may decide in his sole discretion that he refuses to authorize the Online Card payment for the Merchant, the Merchant is obliged to acknowledge this decision and he shall not enforce any claim on any legal ground against Simple.

14. Online Card payment via link

Online Card Payment via link is a method for acceptance of bankcard ensured by Simple on the basis of which the Customer (Card Holder) opens the link placed on the payment website and sent by the Merchant and may initiate online bankcard payment with his bankcard data entered during the transaction.

Simple undertakes, in connection with the present payment method, that he will notify the Customer about the successful payment through the same channels as traditional bank card payments do.

The amount of the Commission to be paid to Simple for making the Online Card Payment available shall be declared in the Specific Contract.

Simple takes no responsibility for the payment transactions initiated by the Merchant wrongly or unlawfully, in connection with the transactions initiated wrongly or unlawfully the Merchant shall be liable directly towards the Customers.

Simple reserves the right to determine unilaterally the range of the accepted Cards. Simple currently accepts the following bank card types: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express. If the Specific Contract defines the amount of Commission only to certain bank card types that will be applicable automatically to the other bank card types as well.

The Parties declare in the Specific Contract that for the express demand of the Merchant, from among the payment acceptors defined in the Specific Contract – based on the result of risk assessment made by Simple – where shall be available the Online Card via link payment. Simple may decide in his sole discretion that he refuses to authorize the Online Card via link payment for the Merchant, the Merchant is obliged to acknowledge this decision and he shall not enforce any claim on any legal ground against Simple.

15. Bank transfer

Description of the bank transfer as a payment method supported by Simple:

 • Customer selects bank transfer payment option at the Payment acceptor;
 • Merchant’s system transfers the Transaction’s data to the Simple’s system;
 • Customer – within the days pre-determined by the Merchant – pays his debts by way of bank transfer;
 • Simple’s bank account receives the amount paid, about which the Simple informs the Merchant daily;
 • The settlement and the payment pass off according to the conditions defined in the Specific Contract.

In the framework of the present payment method, Simple provides the following services to the Merchant:

 • follows up the Transaction and within this framework makes every endeavor to ensure that the payment of the Customer is made (contacts the Customer via e-mail, telephone as necessary)
 • displays in analytic files the Transactions effected through bank transfer together with the received payments from other payment channels;
 • settles with the Merchant in the Settlement period after the expiration of the Settlement period with the received amounts;
 • handles fully any refund claims that might have arisen;
 • informs the Merchant if the amount of the Transaction has been credited to his Simple bank account;
 • in case of false (wrong) or deficient payment ( less/more remittance, deficient or inadequate notice, etc.) the colleagues of the Simple Customer Office will contact the Customer for clearing the circumstances.

The Specific Contract defines the amount of commission to be paid to Simple for the support of bank transfer as payment method.

Merchant may provide for his Customers a maximum term of completion of the Transactions effected through bank transfer defined in the Specific Contract and he is obliged to inform them thereof explicitly and unanimously at the Payment acceptor. To the extent that the Customer has completed the bank transfer after the prescribed time, Simple will contact the Merchant and, pursuant to its order, will retransfer it to the Customer or forward it to the Merchant.

16. Recurring bank card payment

The recurring bank card payment is a function belonging to the bank card acceptance provided by Simple, based on which the Customer may initiate further payment in the future with the card data given by the Customer (Card Holder) on the occasion of the registration transaction, without entering the bank card data again.

The point of the Recurring payment is that the Customer declares at the Merchant’s acceptor (web shop interface or Simple payment interface) that he would like to use Recurring payment.

Two types of Recurring payment:

a) Single consent based: the Customer, on the occasion of the registration transaction, accepts that the Merchant may initiate recurring payment for the amount to be paid in the future and accepts as well that by way of this at scheduled time his bank account belonging to his bank card shall be charged with the prescribed amounts.

b) Occasional consent based: the Customer shall approve each future payment that it is a recurring payment. In this case, the recurring payment is a properly comfort function for the Customer with which he is not required to enter his bank card data again in course of each payment.

Simple undertakes, in connection with the present payment method, that he will notify the Customer about the successful payment through the same channels as traditional bank card payments do.

In the event that the result of a recurring payment type transaction relating to a registered bank card is unsuccessful, the Merchant shall not attempt to effect a new transaction on the day of the initiation of the transaction in question to the debit of the registered card. The Merchant may attempt continuously maximum 31consecutive days to effect the transaction successfully to the debit of the registered bank card. In the event that there is no reply message of the successful transaction to the debit of the registered card on the 31th day, no more attempts shall be made and identifier relating to the registered card (token) shall be deleted by the Merchant.

Simple takes no responsibility for the payment transactions initiated by the Merchant wrongly or unlawfully, in connection with the transactions initiated wrongly or unlawfully the Merchant shall be liable directly towards the Customers.

The Specific Contract defines the amount of commission to be paid to Simple for making the recurring payment available.

Simple reserves the right to determine unilaterally the range of the accepted Cards. Simple currently accepts the following bank card types: VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro, American Express. If the Specific Contract defines the amount of commission only to certain bank card types that will be applicable automatically to the other bank card types as well.

The Parties declare in the Specific Contract that for the express demand of the Merchant, from among the payment acceptors defined in the Specific Contract – based on the result of risk assessment made by Simple – where shall be available the single or the occasional consent based type of the Recurring payment. Simple may decide in his sole discretion that he refuses to authorize the single or the occasional consent based type of the Recurring payment for the Merchant, the Merchant is obliged to acknowledge this decision and he shall not enforce any claim on any legal ground against Simple.

17. Pursuant to the regulations of the International card companies Transactions are considered to be CNP Transactions forwarded electronically, encrypted with SSL, the acceptance of which is the following:
a) Customer composes the order relating to product purchase or use of service at the Payment acceptor.
b) Proceed to accept the data forwarding statement, by launching the payment that is the result of clicking on the “Pay” or similar button, the Customer shall be redirected by the Internet connection provided by the Merchant to the SimplePay system.
c) In the SimplePay system Customer shall enter his data in connection with the purchase and/or his Card data (Card Holder’s name, Card number, Card’s expiration date and code CVC2/CVV2/CID).
d) Simple shall forward the Transaction for authorization with the received Card data through the Authorization centre.
e) In the event that the authorization is successful, i.e. the Card data are true and it is not suspicious in terms of abuse of the Card data or Merchant’s or Customer’s abuse, Simple shall send electronically the Payment confirmation of the Transaction to the Customer, namely about the completion of the Customer’s payment obligation towards the Merchant. Merchant shall confirm manually or automatically the completion towards the Customer, and then the Transaction can be transferred to the eligible items.
f) Simple shall inform the Merchant about the success of the Transaction through the Merchant Back Office Interface based on which he may start the fulfillment (transport of goods, providing services, etc.). Simple shall register in the Simple’s transactional bank account on the Merchant balance the amount paid by the Customer in favor of the Merchant and deducted with the Commission and other Bank costs and Simple shall keep it as escrow on his bank account separated for this purpose according to the Specific Contract concluded with the Merchant as long as he releases to the Merchant according to the Contract.
g) In the event that the authorization is successful but suspicious in terms of abuse of the Card data or Merchant’s or Customer’s abuse, Simple and the credit institution operating the Authorization centre shall examine the transaction at any time following the authorization. Simple shall notify the Merchant about the suspicious transaction and then about the result of the examination. If in course of the control the authenticity of the transaction is proven, the process described in points e) and f) shall be applicable. If in course of the control the misuse of the Card data is proven, Simple shall initiate the cancellation of the Transaction at any time. In this case the Merchant has no performance obligation towards the Customer.

18. Simple shall releases the amount kept as escrow on Simple’s bank account separated for this purpose and deducted with Simple’s Commission and other Bank costs registered on the Merchant balance to the Merchant’s Transactional bank account after the expiration of the Settlement period and provide the Merchant with a Settlement summary. I Simple’s bank managing Simple’s account cannot fulfill the Settlement period defined in the Specific Contract for the Merchant for any reason related to the release of the amounts kept as escrow on Simple’s bank account separated for this purpose, Simple is unilaterally entitled to modify the Settlement period stipulated by the Specific Contract; in that case Settlement period shall be automatically prolonged by the delay determined by the Simple’s bank managing Simple’s bank account which shall not be deemed as Simple’s delay and the legal consequences of delay cannot be applied against Simple.

19. Merchant shall perform the orders given at the Payment acceptor according to the provisions governing his activity.

Provisions related to service interval, trouble-shooting

20. SimplePay system operates 24 hours every day of the year ensuring a minimum of 99,5% a year availability, having regard to the restrictions defined in the following points. In case of unintended standstills arisen from breakdown, Simple will take every step to ensure as soon as possible the operation of the SimplePay system again. In case of breakdown of the SimplePay system Simple will make every reasonable effort to troubleshoot.

21. Simple shall notify the Merchant at least one (1) workday before the intended standstills, the possible planned service intervals of the SimplePay system, appointing the exact time and expected duration of the standstill Simple takes no responsibility for the damages and for the possible loss of profit arisen from the service time missed and which exceed the credit. The Parties expressly accept the present limitation of liability for damages with regard to the special interconnected nature of the Simple Service and to the competing remuneration conditions defined in the Specific Contract.

22. Simple is entitled to cease temporarily or permanently, in whole or in a part the service provided for the Merchant if the interruption is justified by accidental causes (force majeure). In this regard Simple excludes its liability for any damages caused directly or indirectly to the Merchant. Whenever possible, Merchant shall be informed by Simple in advance about the duration of the unavailability of the Simple Service.

23. The duration of unavailability and breakdown of the Simple service based on the above mentioned points shall not be taken into account to the availability time. Simple excludes its liability, except in cases of intent or serious negligence, for the damages arisen from any operational deficiencies of the Simple service. For the sake of clarity the Parties declare that in case of any breakdown of the transmission system (Internet connection) independent from Simple resulting the unavailability of the Simple service is excluded from the scope of Simple’s responsibility.

24. In case of the breakdown of the system – which arises in the interest of Simple or out of that -– Simple may differ at most two (2) workdays from the Settlement period defined in the contract concluded with the Merchant that is the transfer effected by Simple on the second workday after the expiration of the originally determined Settlement period shall be considered to be performed on time.

Liability, rights and obligations of Simple concerning the SimplePay Services

25. Simple is entitled to continuously check up the Merchant’s turnover and to suspend the SimplePay Service immediately if the Transaction or the Merchant’s conduct is unlawfully or against the Specific Contract or the present Merchant GTC. In the event that Simple has any financial damages arisen from the Merchant’s unlawful conduct or conduct against the Specific Contract or the present Merchant GTC and it is justified towards the Merchant – included any regulatory or other fines or penalty – Merchant is obliged to repay Simple for it.

26. Simple reserves the right to order an investigation at any time in its own costs to determine whether the Merchant’s or the persons’ contracted with him who may be concerned at any way in the card acceptance, computer devices, data register system, office or business premises are complying with the regulations of the International card companies concerning the secure data storage and data management. If the Merchant did not proceed according to the regulations concerning the secure data storage and data management determined by the International card companies, Simple is entitled to charge to the Merchant the financial loss and penalties imposed by the International card companies resulting from this and he is also entitled to terminate the Specific Contract with immediate effect because of serious breach of the contract.

27. Simple is not a contracting party in the contract concluded between the Merchant and the Customer as distant parties on supply of goods or providing services, Simple does not know the content thereof, therefore no obligations arisen from it for Simple.

28. Simple provides technical assistance and consultation opportunities for the Merchant by way of the availability of Simple’s Customer Office in order that the Merchant may set up the connection between the Payment acceptor operated by the Merchant and the SimplePay System in accordance with the Integration documentation.

29. Simple excludes its liability for all the damages arisen from that the Merchant, without Simple’s knowledge and written (via e-mail) authorization, provided SimplePay System to the go-live Payment acceptor.

30. Simple undertakes in connection with the SimplePay Service that:
a) under the duration of the Specific Contract it shall continuously provide the Simple Service defined in the Specific Contract and in the present Merchant GTC in addition to provide the conditions of availability;
b) it shall make available the Merchant Back Office Interface for the Merchant;
c) it shall ensure that the data displayed on the Merchant Back Office Interface are showing the current status of the Transactions;
d) it shall make available the latest version of the Integration documentation for the Merchant;
e) it shall receive and answer for its own costs the questions relating to the Transactions – including but not limited to the performance of the Transactions ;
f) it shall troubleshoot the functional failure relating to its field of activity for its own costs;
g) it shall operate the Simple’s Customer Office which may be used by the Merchant for free, Simple shall not charge a premium price on phone customer service. However, depending on Merchant’s phone service subscription costs related to call of phone customer service may occur, which shall be borne by the Merchant;
h) it shall send payment confirmation via e-mail to the Customer if the Customer has given his e-mail address for Simple or if the Merchant provided Simple with the Customer’s e-mail address..

31. Simple ensures the SimplePay System and the Simple Software and the Merchant Simple Software forming a part thereof “as it is”, “with all its defects” and “in condition viewed” for the Merchant.

Merchant acknowledges that Simple shall not represent and warrant for the proper and intended operation of the SimplePay Service arisen from an adjustment or modification of the SimplePay Service inappropriate to Simple’s instruction.

32. Furthermore, Simple excludes its liability for the consequences arisen from all the causes which do not belong to the Merchant’s activity according to the present contract. Simple is not liable for the way and purpose of the use of the SimplePay System by the Merchant – particularly not liable for the compliance of the Merchant’s activity to the provisions of the relating laws and other contracts.

33. Merchant’s obligation is to inform the Simple without delay if he notices an error and all the circumstances thereof. Merchant undertakes that in accordance with the Simple’s instructions he closely cooperates with Simple in course of the detection of the error and in course of troubleshooting and he makes proposition for troubleshooting. In course of defect report Merchant is obliged to disclose all information demanded by Simple. Simple excludes its liability for the consequences resulting from the late notification.

34. Merchant is obliged to regularly save the electronic programs and files involved with the SimplePay System and ensure its safeguard. Simple does not take responsibility for the breakdown, information loss and the consequences thereof of the Merchant’s software products or data file stored in his computer devices, except if this damage is caused directly by an intervention distant or at its fixed establishment, in course of work. (e.g.: cancellation, modification, overwriting of other files, databases). Therefore, in course of his data storage activity Merchant shall provide particular care.

35. Simple ensures the operation of the SimplePay System only in environment legally cleared and free from viruses. Simple excludes its liability for the consequences and failures arisen from unlawful access, inappropriate use, hardware failure, inappropriate operating environment (including power failures).

Simple is not liable for any damages the Merchant or third person suffered and which are arisen from the data basis connected to the SimplePay System by the Merchant, the data carried in into the SimplePay System by the Merchant.

Simple is not liable for any viruses or for any functions which influence or restrict the access and use of the SimplePay System, for the incompatibility of the SimplePay System with other webpage, services, software, hardware, for any delay or failure which the Merchant realizes during the use of the SimplePay System and during the initiating, managing or finishing of appropriate and actual data transmission or transaction and for any damages and costs arisen from the use of the services ensured by third parties and available through references or which can be bound to them in any way.

36. The Parties agree that Merchant shall assume all the business loss, revenue decline or loss of income which are arisen in course of the SimplePay System intended, fail-safe operation in accordance with the contract by the Merchant’s business activity.

Liability, rights and obligations of the Merchant concerning the SimplePay Services

37. The Merchant shall set up the connection equivalent to the Integration documentation between the Payment acceptor and the SimplePay System on his own costs. The Merchant shall indicate to Simple via e-mail when the connection is ready for use.

38. The Merchant shall ensure that the Internet connection between the Payment acceptor operated by him and the SimplePay System is always equivalent to the Integration documentation as well as that any Transaction can be initiated in the place of the Payment acceptor only after the written authorization for going live of Simple granted via e-mail. If the Merchant breaches this obligation, he shall bear all damages arising from that.

39. The Merchant undertakes to ensure the connection between the Payment Acceptor and the SimplePay System in line with the last version of Integration documentation after receipt thereof in reasonable time.

40. Payment of the Accession Fee is the precondition of the use of the SimplePay Services.

41. The Merchant is obliged to open a Transactional bank account in any bank.

42. If the Merchant realizes transactions suspicious from the point of view of abuse of Card data or by Customers, he shall notify Simple of that and if it is needed he shall help Simple with data supply service in order that the suspicious transactions be examined.
Should the Merchant not answer Simple’s letters concerning suspicious transactions that might constitute abuse and/or Simple’s data request defined in this GTC and included in those letters at the latest within 2 workdays from the receipt of the letter, it shall be deemed by Simple as the Merchant holds no information about the suspicious transaction and the examination of the suspected transaction shall be conducted accordingly.

43. Simple may operate a fraud monitoring system aiming to prevent, detect the misuse of the card and purchase and decreasing the losses resulting thereof. In course of the Authorization Merchant is obliged to automatically transfer the Customer’s data relating to the purchase, namely customer, purchase, invoicing and delivery data together with the initiation of the Transaction to the Simple’s system. Customer’s data to be transferred minimally: name, telephone number, e-mail address, purchase data. Customer shall agree to the data transfer on the Merchant’s site.

44. Merchant is obliged to cooperate for the sake of the settlement of the claims arisen from the possible ulterior complaint procedure. This obligation of cooperation of the Merchant shall survive the termination of the Contract.

45. Merchant undertakes that the amount put into Deposit as a condition of the entry into force of the Contract remains in escrow during the effect of the Contract and after the termination of the Contract until 180 days after the completion of the last transaction for the sake of the settlement of the claims arisen from the possible ulterior complaint procedure.

46. Merchant undertakes that in case of an approved successful Transaction he initiates the performance of the Transaction and follows the status of the Transactions on the Merchant Back Office Interface at least once on workdays.

47. Merchant undertakes to keep every electronic and paper based data relating to the Transactions for 5 years following the Transaction and make them available within 3 workdays for the written request of the Simple.

48. Merchant represents and warrants that his activity does not violate any laws or other’s legitimate interests or international treaty including the laws and treaties relating to the confidentiality of data, the international communication and the export of technical and personal data.

49. Merchant shall not condition the Card payment to a minimum and/or maximum amount and he shall accept it irrespectively of the value of the purchase.

50. Merchant undertakes not to discriminate the Customer paying by bank card from the Customer paying by some other way.

51. Under the Card companies’ regulations, Merchant undertakes that if there is a physical distribution of the products resulting from the transaction a written documentation (receipt) shall be made of the receipt. The receipt shall include the customer’s name, the recipient’s name, the number of the recipient’s identifier document if it is available, the place and date of the receipt. Merchant is obliged to make this receipt available on demand of the Simple. If this receipt is not available, the Merchant has liability for the financial loss resulted thereof.

52. Merchant undertakes to declare if he interrupts its activity for more than 1 month at the Payment acceptor for any reason (seasonal operation, reconstruction, release, etc.) to Simple 8 calendar days before the interruption by signing the expectable date of reopening.

53. Merchant is obliged to notify Simple in writing within 2 workdays about the changing of his data. The responsibility for damages resulting from the failure to do so lies with the Merchant.

54. Merchant accepts that Simple may register and use his data in accordance with the domestic and international regulations and the provisions of the International card companies. Merchant accepts that concerning his data available at Simple, Simple shall transfer them to the International card companies and to the credit institution operating the Authorization.

55. The Contract and its fulfillment makes available the acknowledgement of the trade and bank secrets of Simple and the Merchant therefore the Parties undertake to keep the data of Contract and its fulfillment confidential, they shall not communicate it to third persons or publish it. The confidentiality obligation shall have binding effect after the termination of the Contract without a final date.

56. Merchant is obliged to ensure the required conditions for the access of the SimplePay Service at the Payment acceptor(s) defined in the Specific Contract.

57. Merchant is obliged to place the supportive material provided by Simple at the Payment acceptor and he is entitled to publish in his advertisements the availability of the SimplePay System.

In case of the use of the bank card payment, Merchant is obliged to provide the Customers with the information defined by Simple in a separate document about the data transfer (hereinafter: Data transfer statement), the exchange rate conversions (hereinafter: Exchange rate conversions handout) and about the recurring bank card payment (hereinafter: Recurring payment handout) in course of the transaction.

Merchant is obliged to depose the Data transfer statement in such a way that the Customer shall expressly accept it by ticking off the checkbox at the registration to the Merchant’s Payment acceptor or at the launching of the bank card payment transaction, this may be integrated to Merchant’s general terms and conditions related to the Payment acceptor or incorporated in a separate data transfer statement or displayed directly at the launching of the payment.

Simple shall indicate the amount of the bank card payments of currencies other than forint in forint, Simple shall not perform the conversion; it is the Card company who determines the exchange rate and performs the conversion. Merchant shall indicate the price of the product in any currency, but the indication in forint is obligatory. In this case, the Merchant is obliged to indicate an Exchange rate conversions handout at the Payment acceptor with the content determined by Simple.

Merchant is obliged to display information at the Payment acceptor about the recurring bank card payment, and he is obliged to get the Customers statements by ticking the checkbox about the use of the recurring bank card payment and the acceptance of the information related thereto.

Simple shall provide Merchant with the Data transfer statement, the Exchange rate conversion handout and the Recurring payment handout.

58. Merchant undertakes to sell exclusively the products, product types and/or services listed in the Specific Contract. Merchant is obliged to notify Simple in writing if he prefers to modify the type of the sold products, product types and/or services. Simple shall confirm in writing the Merchant’s intent of modification.

59. Merchant declares that he does not sell through the Payment acceptor articles or services which may harm the reputation of Simple and which are against the regulations of the Card companies or the credit institutions operating the Authorization centre (e.g.: certain adult content, drug, arm, gamble, illegal trade, etc.) or which are prohibited by legal provisions in force. Merchant acknowledges that if after the entry into force of the Specific Contract the Merchant’s on-line field of activity changes or the Merchant effectively exercises an activity, sells articles or services which may harm Simple’s reputation in Simple’s view it shall be considered to be serious breach of the present Merchant GTC and the Specific Contract and Simple is entitled to terminate the Specific Contract with immediate effect and to oblige the Merchant to pay the damages caused.

60. Merchant undertakes that he shall exclusively exercise sales activity through the SimplePay Service at the Payment acceptor(s) (URL) listed in the Specific Contract. Merchant is obliged to notify Simple in writing if he wanted to change the internet address of the Payment acceptor. Simple shall confirm in writing the Merchant’s intent of modification.

61. Merchant acknowledges that if his annual turnover with MasterCard type cards comes up to the maximum amount specified in Card companies’ regulations, the credit institution operating the Authorization centre may oblige him to enter into a direct contract beside the use of the SimplePay Service.

62. In the event that the Merchant wants to operate the SimplePay Service at Payment acceptor(s) different than the Payment acceptor(s) (URL) listed in the Specific Contract, he shall declare it in writing to the Simple. Simple shall confirm in writing the intent of the use of the SimplePay Service at new Payment acceptor(s).

63. Merchant undertakes to place clearly visible on the Payment acceptor’s website the SimplePay logo without additional cost which provides a link to the Simple’s website. Merchant shall provide this possibility for Simple for the duration of the Contract between the Parties or until Simple’s demand to terminate the possibility. Merchant acknowledges that he shall not use the logo for other purposes; he shall place it only to the Payment acceptor’s website except other agreement concluded on it with Simple.

SimplePay logo is under trademark and copyright protection therefore Merchant shall use the SimplePay logo only in accordance with the present GTC, for a period and purpose defined in the clause 63, any use different from the present GTC is an infringement of the trademark or the copyright and may involve detrimental consequences.

Simple is entitled to check the use of the SimplePay logo by the Merchant at any time and shall prohibit the irregular use or the use which is not appropriate for the present GTC and shall initiate legal action related to the above towards the Merchant.

Merchant is obliged to indicate the SimplePay logo:
a) permanently on the website of the Payment acceptor, in the footer, in the side columns or in an optional but distinct part of the website which is also a link to Simple’s website;
b) on the web shop payment surface of the Payment acceptor at the selection of the payment method.

Merchant shall not display the SimplePay logo in a transparent form, and its size shall be reduced in so much which is still visible to the naked eyes.

Merchant is only entitled to use and display the SimplePay logo provided to the Merchant by Simple and only on his own website, Payment acceptor, web shop, and except its size, he shall not modify that.

64. Merchant undertake to fulfill the obligation relating to that if he may not perform the good or service for any reason for the Customer within the deadline given at the order on the Internet, he shall initiate a credit entry through Simple towards the Customer at the latest within 15 days after the failure of performance and he shall notify the Customer in writing about it.

65. Merchant undertakes that if for any reason the refund of the whole or the part of the amount of the Transaction for the Customer is required, he shall effectuate it only through the SimplePay System.

66. The refund for the Customer initiated through SimplePay System by the Merchant shall be adjusted from the Simple transactional bank account. The refunded Transaction between Simple and the Merchant shall be arranged in the following ways:

a) Merchant is obliged to pay the amount of the refunded Transaction by way of transfer to Simple’s transactional bank account

b) Simple will deduct the amount of the transaction to be settled in the future with the amount of the refunded Transaction.

67. The commission originally charged on the refunded Transaction shall not be refundable for the Merchant.

68. Merchant undertakes to be signed by every employee taking part in the transaction of the Card payment turnover the Statement provided by Simple which is Annex 2 of the Specific Contract, and to send it to Simple within 15 days after its signature. Merchant takes responsibility for that only persons who signed the Statement provided by Simple are taking part in the handling of the bank card transactions.

69. For the sake of the misuse effected by card and the protection of the Merchant, Simple is entitled to modify, to limit the range of the acceptable bank card which is subject to subsequent notification of the Merchant at the latest within 2 days following the introduction of the limitation to the extent that Simple experiences numerous unauthorized/prohibited card use at the Payment acceptor.

70. Simple is entitled to publish as references the Payment acceptor using SimplePay System pursuant to the present Merchant GTC and the Specific Contract but it shall not violate the Merchant’s right to trade secret protection.

Copyrights concerning the SimplePay Service

71. Merchant acknowledges that the Integration documentation to be transferred to him is the Simple’s intellectual property which is confidential material containing trade secrets.

72. The SimplePay System and the software required to the operation of the SimplePay Service created by Simple (hereinafter: Simple Software), furthermore the SimplePay System and the software required to the operation of the SimplePay Service created by Simple and handed over to the Merchant (hereinafter: Merchant Simple Software) including its source code, objective code and documentation required to the operation of the SimplePay Service constitute the sole and exclusive ownership of Simple and Simple has exclusive ownership and all the copyrights. Merchant has no ownership and copyright on the Simple Software, he has a user license to the Simple Software.

Simple grants a non-exclusive user license to the Merchant for the use of the Merchant Simple Software for the same period as the Merchant’s Contract without restrictions concerning territory or counterparts which is non-assignable and non-transferrable to third persons pursuant to which, relating to the Merchant Simple Software the Merchant is entitled:
a) to install, display, run, reproduce it on the devices owned by or lawfully used by the Merchant,
b) to modify, change, adapt, compile it into another software, connect it to another software, translate it to another language and to use the resulting modified software in a manner permitted by the present GTC.

Merchant is entitled to know the source code of the Merchant Simple Software and to use, modify and adapt it in the manner and to the extent determined in the present GTC for the exercise of the above rights.

Merchant is not entitled to use the Merchant Simple Software to the extent and in a nature exceeding the present GTC.

Simple shall exclusively maintain, troubleshoot, support the original Merchant Simple Software handed over to the Merchant, if the Merchant executes any modifications in the Merchant Simple Software, Simple shall terminate the maintenance, troubleshooting, support of the Merchant Simple Software and Simple takes no responsibility for any defects occurred in the software modified in this way or for the damages caused by the modified software in the Merchant’s data, devices.

Simple shall not ensure the trouble-proof of the Simple and the Simple Merchant Software.

Merchant is always entitled to use only the last updated version of the Merchant Simple Software, Merchant is not entitled to use the previous versions before the last updated version after the new version has been installed or updated at the Merchant.

Merchant is not entitled to sublicense, to transfer or to assign the right of exploitation of the Merchant Simple Software or any part thereof to third person, or to assign his right fully or partly under the present GTC to third person.

Merchant is not entitled to distribute, publish or make it available to third persons the Merchant Simple Software or any parts thereof including the software documentation as well.

73. The software created by the Merchant based on the Integration documentation shall be owned by the Merchant but he can only dispose with them with the following limitation:
a) Merchant shall not acquire the exclusive right of exploit of the Integration documentation and he undertakes to use the software created based on the Integration documentation only in its own field of activity in accordance with the purposes defined in the Specific Contract and in the present Merchant GTC.
b) Merchant acknowledges that the transferred Integration documentation shall not be transferred to third person.

Provisions concerning the OTP Discount Program

74. From 1 March 2016 OTP Bank Plc. provides a Discount Program (in the following: Program) to its retail customers. In the Program, retail customers of OTP Bank Plc. (in the following: Bank) may have a discount on the total sum of purchases paid with Card to Merchants. The OTP Discount Program Rules contains the conditions of customer participation in the Program and the rules of the Program’s operation. The primary aim of the program is to encourage purchases at Merchant and the use of OTP cards.

Simple concluded a Payment Integrator Agreement (in the following: Integrator Agreement) with Bank. Simple has amended its Payment Integrator Agreement with Bank (in the following: Amendment of Integrator Agreement) in which Simple undertakes to settle the sum of discount with Merchants provided to Bank’s customers by Merchants who contracted for participation in the Program.

Merchant shall conclude an agreement with Bank regarding the participation in the Program, in the framework of which Bank provides information to its clients determined by the Bank – who have an OTPdirekt contract and accept the Program Rules – (in the following: Clients) about that the Merchant joining the Program provides discounts related to bank card payment transactions at Merchant and defined in the contract Merchant concluded with Bank (in the following: Program Contract) to Bank’s clients (in the following: Discounts).

Simple settles the sum of discount Merchant provides to buyers considered as Bank’s Clients under the Program Contract with Merchant joined the Program by the monthly settlement period defined in this GTC along with the settlement of the Comission.

The Amendment of the Integrator Agreement contains Simple’s rights and obligations against the Bank in connection with this contract as well as the rights and obligations of Bank and Simple against each other.

Based on the separate transaction analytics defined for Simple by the Bank in the Amendment of the Integrator Agreement concerning the Program discounts, in every month Simple shall send a statement of the amount of discount Bank’s Clients are entitled to in the month concerned according to this GTC (in the following: Discount statement). Simple shall separately indicate the discount transactions in the Merchant analytics.

The Discount statement shall be specified based exclusively on the Transaction analytics Bank communicates to Simple, Simple shall not be responsible for its content, correctness, adequateness to Merchant, Bank shall be solely responsible to Merchant for any defects and deficiencies of the Discount statement, therefore Simple’s responsibility shall be excluded. Merchant shall communicate any objections and observations concerning the Discount statement to Simple. Simple shall forward such objections and observations to Bank. Following such forwarding Bank and Merchant shall agree the objections and observations with each other and Bank shall notify Simple about the results.

In the settlement according to this GTC between Simple and the Merchant Simple shall include Discounts as well and undertakes to transfer the sum of Transactions reduced with the Comission and the Discounts to Merchant’s Transactional bank account within 15 days from the end of the month concerned.

The basis of the Comission Simple is entitled to from Merchant under this GTC shall not be reduced with the sum of the Discount Merchant provides.

In the event that the whole amount of the purchase transaction is cancelled on the same day after the successful purchase from the Merchant as acceptor – and Bank does not credit the sum of the Discount to Customer’s bank account – Simple shall not be entitled to reduce the sum of the Transactions Merchant is entitled to with the sum of the Discounts. In case of partial cancellation and take-back of goods transaction Simple shall reduce the Transaction sum Merchant is entitled to therefore the sum of the Discount shall be merchant’s loss.

If the Program Contract between Merchant and Bank and/or the Card acceptor agreement terminates Simple’s obligations under this Section 74 shall also terminate.

The provisions on the participation in the Program shall enter into force at the same time with the Program Contract.

In any other matters regarding the Program, the Program Contract shall apply.

Non-disclosure

Merchant undertakes to non-disclose and to keep confidential any information received by any means directly or indirectly in connection with the present contract or in the course of its execution. The scope of the non-disclosure obligation covers especially received information in connection with the parties, the SimplePay System and the functioning of the parties, its present and planned activity, the product and service performed, shall be performed, and planned to be performed, the supply, development, information systems, procedural method, intellectual property thereof, the technical, financial, economic, organizational information, received information in connection with the pricing methods and principles, consumers, accounting, human resource management, marketing, sale and consumption data and statistics, personnel, business and technological plans, strategy, business systems, trade secrets, know-how come to the Merchant’s knowledge (in the following: Information).

76. Merchant is obliged under the duration of the Specific Contract and after the termination thereof without limitation in time – pending on the nature of the data, information – to treat every data and information as trade secret concerning the Customer purchasing at the Payment acceptor of which the provisions relating to Information shall be applicable, and he shall treat them lawfully. The violation of the present obligation is considered to be a serious breach of the contract. Merchant takes full financial responsibility for the compensation of the damages arisen at the Customer or at the Simple or at the credit institution operating the Authorization centre resulting from the violation of this obligation.

77. The Merchant shall not make copies nor extracts of the Information, and of the documents containing the Information, he shall not modify the Information and shall not alter the Information in any way, he shall not publish, make available and disclose, nor he shall communicate the Information in any form, for any purpose to third persons.

78. Merchant shall disclose the Information only to such an appointed circle of personnel and employees and third persons collaborating in performance which are entitled to know the Information and to only that extent which is inevitably necessary for the fulfillment of the present contract.

79. The present non-disclosure obligation covers also the preparation and publication of a lecture, writing, essay, scientific work, literature work, scientific or other article having its subject-matter connected to the Information, Merchant is entitled to do this only with the previous written consent of Simple.

80. Merchant shall disclose Information to third persons – excluding the third persons collaborating in performance – only in that case and only to that extent when we are obliged by law or the final decision of court, only to the extent as prescribed therein.

81. Merchant is obliged to inform Simple immediately if he becomes aware of the unauthorized use, disclosure or distribution of any Information, respectively if he becomes aware of the fact that the Information has been unlawfully disclosed to an unauthorized third person. Merchant is obliged to cooperate in every reasonable way in order to restrain the unlawful use and distribution.

82. The non-disclosure obligation applies to the Merchant’s employees, to the persons with whom he has concluded an agency, commission, undertaking, work-related or any other civil law contract, and also to the Merchant’s executive officers and to every business organization with whom we have established an agency, commission, undertaking or other civil law legal relationship.

83. The present non-disclosure obligation is binding the Merchant without restriction and without limitation in time also after the lapse or termination of the Specific Contract.

Settlement of the Transaction

84. Simple undertakes to ensure the settlement of the Transactions effectuated through the SimplePay System, the electronic transfer of the data of the Transaction realized in the Settlement period for the Merchant as well as keeping the amount of Transactions without Commission on Simple’s bank account separated for this purpose in the Settlement period according to the Specific Contract concluded with the Merchant and the release it to the Merchant following the expiration of the Settlement period.

In case of concluding a Special Contract with a new Merchant, Simple applies a 30 day retention period, in which irrespective of the Settlement and payment periods defined in this GTC no payment toward the Merchant is made concerning the Transaction amounts decreased with the amount of Simple Commission completed in the Settlement period. The retention period shall not be applied if a Merchant already contracted with Simple extends the effect of the Specific Contract to other domains or new payment types, additionally, it does not concern the payment type performed with bank transfer.

Parties may agree differently about the retention period to as it is written above in the Specific Contract.

85. The Parties define the settlement option of the Transaction in the Specific Contract according to the following options:

86. HUF-HUF based settlement

In case of this settlement option, Forint based settlement occurs (Simple accepts cards and settles the transactions in Forint). The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission fee shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the Forint-bank account defined by the Merchant.

The currency of the acceptance and payout: Forint (HUF).

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall contain the given amount in Forint and be issued monthly until the 15th day of the month after the month concerned.

In case of HUF-HUF based settlement option, Simple defines the minimum settlement amount as HUF 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. Irrespective of the settlement option of the present clause, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the successful transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the minimum settlement amount defined above.

87. EUR-EUR based settlement

In case of this settlement method Euro based settlement occurs (Simple accepts cards and settles the transactions in Euro). The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the Euro bank account defined by the Merchant. If the Merchant fails to define a Euro bank account, Simple releases, pays the Euro sum of the transactions from the escrow in the Settlement Period reduced with the Commission in Euro to the Forint bank account indicated by the Merchant. Currency of accepted transactions and payouts: EUR.

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall be issued until the 15th day of the month after the month concerned and shall contain the given amount in Euro on condition that the VAT content shall be specified in forint as calculated on the first version of FX buy rate stated on the last day of the invoicing period by the bank managing Simple’s transactional bank account.

In case of Euro-Euro based settlement option, Simple defines the minimum settlement amount as EUR 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. In this case, without reference to the settlement option of the present clause, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the minimum EUR amount of settlement defined above.

88. USD-USD based settlement

In case of this settlement option, the transaction occurs in USD (Simple accepts cards and settles the transactions in USD). The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission fee shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the USD-bank account defined by the Merchant. If the Merchant fails to define a USD-bank account, Simple releases, pays the USD sum of the transactions from the escrow in the Settlement Period reduced with the Commission in USD to the Forint bank account of the Merchant. Currency of accepted transactions and payouts: USD.

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall be issued until the 15th day of the month after the month concerned and shall contain the given amount in USD on condition that the VAT content shall be specified in forint as calculated on the first version of FX buy rate stated on the last day of the invoice period by the bank managing Simple’s transactional bank account.

In case of USD-USD based settlement option, Simple defines a minimum settlement amount as USD 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. In this case, without reference to the settlement option of the present point, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the minimum USD amount of settlement defined above.

89. EUR-HUF based settlement

In case of this settlement method Euro based transaction card acceptance and HUF based settlement occurs. The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the HUF bank account defined by the Merchant. If the Merchant fails to define a HUF bank account, Simple releases, pays the HUF sum of the transactions from the escrow in the Settlement Period reduced with the Commission in HUF to the foreign currency bank account indicated by the Merchant. Currency of accepted transactions: EUR and payouts: HUF.

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall be issued until the 15th day of the month after the month concerned and shall contain the given amount in Euro on condition that the VAT content shall be specified in Forint

In case of EUR-HUF based settlement option, Simple defines the minimum settlement amount as EUR 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. In this case, without reference to the settlement option of the present clause, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the EUR amount defined above.

The transaction reports shall be sent to the Merchant with Euro based settlement.

90. HUF-EUR based settlement

In case of this settlement method Forint based transaction card acceptance and Euro based settlement occurs. The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the Euro bank account defined by the Merchant. If the Merchant fails to define a Euro bank account, Simple releases, pays the Euro sum of the transactions from the escrow in the Settlement Period reduced with the Commission in Euro to the foreign currency bank account indicated by the Merchant. Currency of accepted transactions: HUF and payouts: EUR.

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall be issued until the 15th day of the month after the month concerned and shall contain the given amount in Forint on condition that the VAT content shall be specified in Forint

In case of HUF-EUR based settlement option, Simple defines the minimum settlement amount as HUF 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. In this case, without reference to the settlement option of the present clause, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the HUF amount defined above.

The transaction reports shall be sent to the Merchant with Forint based settlement.

91. USD-HUF based settlement

In case of this settlement method USD based transaction card acceptance and HUF based settlement occurs. The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the HUF bank account defined by the Merchant. If the Merchant fails to define a HUF bank account, Simple releases, pays the HUF sum of the transactions from the escrow in the Settlement Period reduced with the Commission in HUF to the foreign currency bank account indicated by the Merchant. Currency of accepted transactions: USD and payouts: HUF.

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall be issued until the 15th day of the month after the month concerned and shall contain the given amount in Euro on condition that the VAT content shall be specified in Forint.

In case of USD-HUF based settlement option, Simple defines the minimum settlement amount as USD 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. In this case, without reference to the settlement option of the present clause, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the USD amount defined above.

The transaction reports shall be sent to the Merchant with USD based settlement.

92. HUF- USD based settlement

In case of this settlement method Forint based transaction card acceptance and USD based settlement occurs. The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the USD bank account defined by the Merchant. If the Merchant fails to define a USD bank account, Simple releases, pays the USD sum of the transactions from the escrow in the Settlement Period reduced with the Commission in USD to the foreign currency bank account indicated by the Merchant. Currency of accepted transactions: HUF and payouts: USD.

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall be issued until the 15th day of the month after the month concerned and shall contain the given amount in Forint on condition that the VAT content shall be specified in Forint

In case of HUF- USD based settlement option, Simple defines the minimum settlement amount as HUF 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. In this case, without reference to the settlement option of the present clause, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the HUF amount defined above.

The transaction reports shall be sent to the Merchant with Forint based settlement.

93. EUR- USD based settlement

In case of this settlement method Forint based transaction card acceptance and USD based settlement occurs. The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the USD bank account defined by the Merchant. If the Merchant fails to define a USD bank account, Simple releases, pays the USD sum of the transactions from the escrow in the Settlement Period reduced with the Commission in USD to the foreign currency bank account indicated by the Merchant. Currency of accepted transactions: EUR and payouts: USD.

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall be issued until the 15th day of the month after the month concerned and shall contain the given amount in Euro on condition that the VAT content shall be specified in Forint.

In case of EUR – USD based settlement option, Simple defines the minimum settlement amount as EUR 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. In this case, without reference to the settlement option of the present clause, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the EUR amount defined above.

The transaction reports shall be sent to the Merchant with EUR based settlement.

94. USD-EUR based settlement

In case of this settlement method USD based transaction card acceptance and EUR based settlement occurs. The amount of transactions carried out in the Settlement period and decreased by the Simple Commission shall be released, paid from the escrow after the expiration of the Settlement period to the EUR bank account defined by the Merchant. If the Merchant fails to define a EUR bank account, Simple releases, pays the EUR sum of the transactions from the escrow in the Settlement Period reduced with the Commission in EUR to the foreign currency bank account indicated by the Merchant. Currency of accepted transactions: USD and payouts: EUR.

The invoice of the Simple Commission fee of the transactions carried out in the given Settlement period shall be issued until the 15th day of the month after the month concerned and shall contain the given amount in USD on condition that the VAT content shall be specified in Forint.

In case of USD -EUR based settlement option, Simple defines the minimum settlement amount as USD 0 about which the Parties may agree otherwise in the Specific Contract. In this case, without reference to the settlement option of the present clause, Simple shall not initiate a release from the escrow until the amount of the transactions decreased by the Simple Commission to be released, paid from the escrow comes to the USD amount defined above.

The transaction reports shall be sent to the Merchant with USD based settlement.

95. Merchant expressly accepts that in the above settlement methods where the card acceptance is based on a foreign currency and the transaction settlement is based on HUF, the exchange is executed with the buying rate published on the website of OTP Bank Nyrt. and applied by OTP Bank Nyrt. at the time of the internal currency transfer at Simple i.e. on the settlement day.

Merchant expressly accepts that in the above settlement methods where the card acceptance is based on HUF and the transaction settlement is based on a foreign currency, the exchange is executed with the selling rate published on the website of OTP Bank Nyrt. and applied by OTP Bank Nyrt. at the time of the internal currency transfer at Simple i.e. on the settlement day.

96. Merchant expressly accepts that Simple does not pay interest referring to the period between the day of the Transaction and the expiration of the Settlement period, the day of release from the escrow or any other later period of keeping amounts in escrow.

97. In case of suspicion of misuse of Card data, Merchant’s or Customer’s abuse, Simple is entitled:

a) to retain the amount of the suspicious Transaction for the period of its examination,
b) to suspend the SimplePay Service with immediate effect for an indefinite period of time if it is assumable that the losses resulting from the future abuses may be minimized most effectively in this way,

c) to terminate the SimplePay Service definitively with immediate affect as well as to unilaterally terminate the Specific Contract with immediate effect if the ratio either in number or value of the abuses to the turnover comes up or exceeds 2 %.

Simple is not liable for the possible damages (including loss of profit) resulting from the suspension and retention of the amounts, its action ensures the security of the Merchant as well. Simple shall immediately notify the Merchant about the above.

98. Simple shall inform the Merchant through the Merchant Back Office Interface and depending on the status of the Transaction in e-mail as well about the status of the executed Transactions via SimplePay system. Accordingly, Simple undertakes to indicate the transfer of the purchase price of the products and services to the Simple’s bank account on the Merchant Back Office Interface and via e-mail as well.

99. Simple settles and releases from escrow only – except for the exceptions defined in this Merchant GTC – the successfully authorized, from Simple’s view, non-suspicious Transaction at the time of settlement.

100. Merchant is obliged to cooperate for the sake of the settlement of the claim that may arise subsequently resulting from complaint procedures. Merchant shall be liable in accordance with the provisions of the present Merchant GTC for the claims and claimed Transactions related to the Contract and enforced by third parties against Simple. The lapse of the Contract shall not affect this liability.

101. In course of the future settlement(s) and releases from the escrow Simple is entitled, under subsequent notification of the Merchant, to decrease, whole or in part, the following items in function of the available funds:

a) amount of the remittance by mistake of Simple and the correction amount in case of wrong amount of remittance,
b) in case of multiple transfer of money, the amount without title,
c) ,the whole amount of the transaction in case of return of goods or, refund
d) amount paid by Simple in connection with complaints filed against the Merchant and cannot be refused or found to be legitimate by Simple, including the offset of the complained transactions submitted late,
e) amount indicated in the complaint, if the Merchant does not make available all documentation or its copies of the transaction despite request of the Bank,
f) amount of the complaint received by Simple upon penalty title in the penalty period defined and marked by the International card companies; Simple shall inform the Merchant about the initiation and duration of that period.
g) whole amount of the overdue debts towards Simple in connection with the Merchant’s Contract.
h) Monthly fee, if it shall be paid according to the Specific Contract has not been paid by the Merchant until its payment deadline.

If Simple is not able to enforce all or any of the items defined in this point by set-off i.e. decrease for any reason, Simple shall desire the Merchant to pay these amounts within at least 8 days. If Merchant does not pay within the deadline Simple enforces the above items by initiating the applicable legal procedures against Merchant with devolving all the costs of such procedures, including the attorneys’ fees fully to Merchant.

102. Merchant is obliged to provide all information and help for Simple in connection with the possible disputed questions concerning the Transaction effectuated between the Customer and Simple. Simple reserves the right within 5 years counted from the date of the Transaction to demand the whole documentation from the Merchant concerning the Transaction in order to justify the performance of the SimplePay Service. If the Merchant comes to an understanding with the Customer during the complaint procedure or compensates the Customer then he shall immediately notify Simple – besides the sending of the documentation issued in connection therewith. The obligation imposed in the present clause is abide to the Merchant after the termination of the Specific Contract as well.

103. Merchant is entitled to make a complaint in writing in the matter of the incorrectly settled Transactions or settled not at all – with reference to the Transaction ID/Reference number, the amount of the Transaction and the date of the Transaction – immediately from the receipt of the Settlement summary but no later than within 30 calendar days calculated from the date of the successfully effectuated Transaction to the Simple’s Customer Service. Simple shall not be obliged to accept complaints made after this date. Simple shall examine the complaint made by the Merchant and it shall notify the Merchant about its result within 30 calendar days counted from the filing of the complaint or, if the involvement of the Card Issuer or International card companies is necessary, Simple shall notify in writing the Merchant within 14 days after the expiration of the deadlines indicated in the regulations of the concrete Card Issuer or International card companies and depending on the result of the examination it shall ensure the financial planning of the complaint.

104. Merchant undertakes that if in connection with the use of the SimplePay Service and the Transactions effectuated at the Merchant, including but not limited to Merchant’s, Customer’s abuses or misuses of Card data or other abuses – any obligations arisen at Simple resulting the payment of costs, damages or amounts or the competent authority or organization imposes a fine, a fee, a surrogate or a financial penalty, the Merchant shall empower Simple to charge these payment obligations to the Merchant. For the sake of this, Merchant undertakes to place a deposit in a way, amount and time defined in the Specific Contract based on which Simple shall get the amount of these payment obligations at the amount of the Deposit from the Deposit account determined in the Specific Contract relating to the SimplePay Service. Deposit shall not be restored to the Merchant before 180th day after the completion of the last successful Transaction. Merchant undertakes that if Simple informs him in writing about the fact that the amount placed into Deposit is not cover or will not cover the obligation arisen at Simple for the payment of any costs, damages or amount arisen in connection with the use of the SimplePay Service – including but not limited to the obligations resulting from the Merchant’s, Customer’s abuses or the misuses of the Card data or from other abuses – then he shall increase the amount placed as Deposit with the amount indicated in the instruction within 15 work days following the receipt of the instruction. Simple undertakes that in case of an obligation for the payment of the above detailed costs, damages or amount arises, it will notify in writing the Merchant about it without delay, so it shall send to the Merchant the copy of the document confirming the fulfillment of the payment obligation. The amount of the Deposit shall be reexamined at least every half year. If, in case of charge back, the complaint of the Customer is well-founded in the Merchant’s view, Merchant is entitled to initiate the required procedure in order to examine the case (prosecution, initiate proceedings for damages, etc.) Simple shall provide at the written request of the Merchant every document which can be found at Simple and is required for the examination of the case.

105. Merchant is liable for the payment of the amounts charged back but not refunded for Simple during Charge back after the termination of the Contract until the 180th day following the completion of the last successful Transaction.

106. If the Merchant does not fulfill his payment obligations towards Simple within 15 days proceeds to the notice, then Simple is entitled to collect the amount of the debt by way of assets management companies being in connection with Simple.

Commissions, fees

107.The following payment obligations belong to the SimplePay Service:
a) Accession fee
b) Commission
c) Monthly fee
d) Bank costs
e) Deposit

108. Accession fee

The Merchant shall pay an Accession fee defined in the Specific Contract for SimplePay Services. The Specific Contract shall come into force upon the payment of the Accession fee. Simple shall issue and send an invoice of the amount of the Accession fee within 3 working days following the conclusion of the Specific Contract. Merchant is obliged to pay the Accession fee to Simple’s bank account marked on the invoice within 3 work day following the receipt of the invoice. Simple shall notify the Merchant via e-mail about that the Accession fee was credited on its bank account.

For the Accession fee paid once the maximum of 5 different domains per Merchant can be connected to the SimplePay Service; in case of exceeding this number, Merchant shall pay the Accession fee to Simple again. Parties may agree otherwise about this in the Specific Contract.

Merchant shall pay the Accession fee by transfer from the bank account specified in the Specific Contract and to which the Merchant requested Simple to transfer the payments..Parties may agree otherwise in the Specific Contract.

109. Commission

Simple shall charge the Merchant a Commission for each successfully processed Transaction, the amount of which is specified in the Specific Contract. Simple shall deduct the Commission from the amount to be released, paid from the escrow to the Merchant after the expiration of the Settlement period, by signing the Specific Contract Merchant accepts that the Commission is paid by off-setting. Simple at its own discretion is entitled to amend the Commission rate unilaterally, which shall not require the amendment of the Specific Contract concluded with Merchant. Simple shall be obliged to notify Merchant about the increase of the Commission at least 8 days before it enters into force. Such notification can be made by Simple either in e-mail sent to Merchant or by publishing a notice on Simple’s website. If Merchant does not inform Simple about not accepting the amendment, it shall be considered accepted by the Merchant. If the Merchant does not accept the amendment, it shall be entitled to terminate the Specific Contract unilaterally within 8 days from the receipt of the notice. If the Merchant does not exercise its right of termination, the increase of the Commission shall be deemed accepted by it.

On Simple’s Commission after the successfully authorized Transactions generated in the Settlement period the invoice will be issued to the Merchant within 15 days calculated from the last day of the Settlement period to the e-mail address Merchant indicated. Merchant accepts that Simple shall issue and/or send the invoice electronically to Merchant and accepts that – in case of EUR-EUR and USD-USD settlement options – the invoice relating to the Commission contains the Commission’s amount in euro and USD respectively while the amount of VAT shall be specified in HUF, as calculated on the first version of the FX buy rate of the bank managing Simple’s bank account stated on the last day of the Settlement period. In every other settlement option the invoice shall contain the Commission and the VAT in forint.

Merchant undertakes that he shall not devolve to the Customer in any form the Commission paid for the settlement of the successful Transaction and that he shall not discriminate in any way the Customer paying through online card payment at the Payment acceptor against the Customers paying in some other way.

110. Monthly fee

If Parties agreed that in the Specific Contract Merchant shall pay a fee defined in the Specific Contract for the functions offered by SimplePay Service and for the use of the SimplePay System and the Merchant Back Office Interface and Simple shall issue an invoice for him until the 15th day of the month following the current month. The Monthly fee shall be paid upon the setting of the go-live status of the SimplePay Service. If go-live status was made during the month, the calculation of the amount to be paid shall be symmetric.

111. Bank costs

Those Merchants for whom Simple shall execute a payment after the expiration of the Settlement period in currency (so not in HUF) or to bank account managed by a foreign financial institution, the amount to be paid from the escrow shall be received after the decrease of the applicable costs (bank transfer fee) by the Merchant’s transactional bank.

112. Deposit

Within 5 working days from the singing of the Specific Contract the Merchant is obliged to transfer the amount of the Deposit to the transactional bank account of Simple determined in the Specific Contract.

Unless the Parties agree otherwise in the Specific Contract, the amount of the Deposit is defined in the Specific Contract shall be paid in Hungarian forint.

The amount of the Deposit shall be revised at least every six months in light of turnover, incoming customer complaints, frauds and other costs and changes in currency rates. Simple is entitled to increase the stipulated amount of the Deposit payable by the Merchant, in a specific written notice. This notice must contain the modified amount of the Deposit as well as the deadline for its payment. Should the Merchant fail to comply with such notice by the given deadline, Simple is entitled to terminate the Contract with immediate effect.

General provisions relating to the termination of the Contract

113. In case of termination of the Specific Contract, for any reason, the present Merchant GTC is repealed in point of the legal relation between the Parties.

114. The termination of the Contract, for any reason, shall not affect the Parties’ obligations relating to the Transactions performed before the termination of the Specific Contract and the obligations possibly remaining after the termination of the Contract. In case of the termination of the Contract for any reason, the Accession fee paid shall not be returned to Merchant. In case of termination of the Specific Contract, the Parties shall settle within 15 days from the date of the termination the Transactions to be settled and the pending Transactions at the time of the lapse or termination.

Merchant shall ensure from the day of the termination of the Specific Contract that no more Transactions shall be initiated from the Payment acceptor. The settlement of the Transactions performed but have not been paid before the day of the termination shall be effected by Simple irrespectively of the termination of the Specific Contract.

115. Merchant is obliged to comply with the possible subsequent payment obligations in the prescriptions period within 8 days after the notification of Simple.

116. In case of the termination of the contract for any reason and by any title, Merchant is obliged to remove immediately every reference mark referring to the SimplePay System from the Payment acceptor. Merchant is liable towards Simple for the damages and obliged to pay for Simple all the costs, fees and damages arisen from the late or deficient removing of the reference marks referring to the application of the SimplePay System from the Payment acceptor.

117. Termination notice

Both Parties are entitled to terminate the contract by informing the other Party in writing without justification with a notice period of 30 days.

Simple’s register is indicative for the existence, amount and expiration of the Merchant’s liabilities towards Simple.

118. Termination notice with immediate effect
In case of serious breach of the contract by either of the Parties, the other Party is entitled to terminate the Specific Contract with immediate effect by way of a notification in writing to the breaching Party.

The following shall be deemed as serious breach of the contract which can be basis of termination with immediate effect:

a) serious violation of the Merchant’s obligation defined in the Specific Contract and/or in the documents forming an integral part thereof and/or in the present Merchant GTC;
b) malfunction of the SimplePay System caused by the Merchant or non performance of the proposed necessary modifications by Simple for troubleshooting within 3 days of the receipt of Simple’s propositions relating to troubleshooting;
c) violation of Simple’s business reputation in connection with the Merchant’s activity concerning the SimplePay Service;
d) well-founded suspicion of that resulting from the Merchant’s unlawful and/or negligent conduct any misuse of the Card data has been effected;
e) the ratio of the complained/misused Transactions in the reference month exceeds the 30 % of the turnover of the Merchant scaled (in heads or in value) in the precedent monthly Settlement period and it is probable that, because of the Merchant’s trade activity, his unlawful and/or negligent conduct, the ratio will be the same in the future;
f) except the cases described in the Specific Contract or in the present Merchant GTC, Simple does not settle the Transactions within 14 days after the Settlement period in spite of the Merchant’s written notice sent with a 7 days deadline.
g) the SimplePay System does not operate for more than 7 days imputed to Simple and Simple does not send a notification in writing to the Merchant at least 24 hours before the standstill of the SimplePay System.
h) every reason, conduct, event which is considered to be a serious breach of the contract by law, by the present Merchant GTC or by the Specific Contract or its commission ensures right of cancellation with immediate effect to one of the Parties.

Simple is entitled to terminate the Specific Contract with immediate effect if an event or a sequent of events occurs which, according to Simple’s view, may be affected to the Merchant’s ability or willingness to fulfill his obligations, in particular his payment obligations resulting from the Specific Contract and/or the Merchant GTC or from the law.

Simple is entitled to terminate the Specific Contract with immediate effect if the International card company or the credit institution operating the Authorization centre calls him on to do so.

The violation of the obligations by the Merchant prescribed in the clauses 37-71 of the Merchant’s GTC or the breach of confidentiality are considered to be serious breach of the contract and Simple may terminate the Specific Contract with immediate effect.

Simple is entitled to terminate the Specific Contract with immediate effect if the Merchant does not declare in writing to Simple the change of the Merchant’s branch of activity or the scope of the purchased products or services defined in the Specific Contract within 15 calendar days counting from the change or the targeted branch of activity is not compatible with Simple’s business goal.

Simple has the right to terminate the Specific Contract with immediate effect on the proposition, demand or sign of any of the bank and organization protecting (e.g.: HNB, Hungarian Tax and Duty Authority, International card companies) the Customer’s community.

In case of the Merchant’s breach of the contract, the Merchant is obliged to pay all the damages of Simple arisen from the breach of the contract, including adherent, consecutive, responsibility, direct or indirect damages, loss of profit, reasonable and justified legal costs, reasonable necessary costs to prevent and moderate the damages, all such damages are considered to be predictable damages at the time of the signing of the specific contract.

Merchant is neither entitled to enforce individually nor jointly with Simple his claim against Simple’s chief executive officer. Simple’s chief executive officer shall refer validly to this limitation of liability.

119. Mutual agreement

The Contracting Parties agree that they are entitled to terminate the Contract with mutual agreement at the request of any party in writing at any time.

Use of a collaborator, data management, data protection, liability

120. Merchant acknowledges that Simple shall use a third party in order to authorize or effectuate the Transaction which third party is considered to be Simple’s collaborator. Simple is liable for the actions of the collaborator in the same way as for its own actions.

121. Simple is entitled to have the Merchant’s data affixed to the gag list determined by the International card companies and Simple in accordance with the regulations of the International card companies, if any Party taking part in the SimplePay Service has any damages resulting from the misuse of the Card data or other abuses, from the imputable conduct of the Merchant’s employee, from fraudulent Transactions or prohibited data management arisen from the Merchant’s imputable conduct.

122. Merchant undertakes that for the sake of the proper data protection, he shall develop a data protection and data management regulation and process and verify annually the compliance therewith.

123. Merchant accepts that Simple may record the telephone conversations proceed with Simple, and may use it in case of disputed questions.

124. Merchant undertakes that he shall not demand for card data on his own interface and shall not safeguard them in any way. If Simple has any financial loss which justifiably came from the duplication of the Transaction at the Payment acceptor, from fraudulent Transaction, prohibited supplying of data, prohibited obtaining data, (e.g.: card data or PIN code demand), Merchant is liable for the damages arisen at Simple. The fact of obtaining data at the Payment acceptor is deemed to be justifiable by the Parties if comparing the turnover data of the bank cards used for the fraudulent Transaction the only common point is the Payment acceptor.

Customer’s Office

125. Merchant shall handle the customer’s complaints arisen in connection with the products and services provided by him according to his own regulations.

126. Simple shall handle the customer’s complaints arisen in connection with the SimplePay Service according to its own regulations.

Miscellaneous

127. The Merchant grants consent by accepting this Merchant GTC and concluding the Specific Contract to Simple to use, display, indicate his logo, trade name or other word or graphical designation under trademark or copyright protection in any way either on the internet or off-line way, for example in print, for the sole purpose of reference. Simple is entitled to sublicence the licence to third party belonging to the OTP Group. Simple may use only such designation, logo or name as a reference with which the Merchant provided Simple or which the Merchant accepted. The Merchant represents and warrants that he obtained all rights of the logo, designation provided or accepted by the Merchant necessary for the aforementioned licence and that there are no third parties having any right sor legal interest sin connection with the logo or designation which could restrict, impede or exclude the use of the logo or designation by Simple for the aforementioned purpose. If any third party claimed against Simple any such claim, the Merchant is obliged to directly and fully fulfil the claim immediately and shall hold Simple harmless and indemnify and shall fully compensate Simple’s damages.

128. If any provisions of the present agreement is invalid or become invalid, the invalidity of this provision shall not affect the other provisions of the agreement.

129. The Parties declare that the Merchant GTC and the Specific Contract with its annexes together constitute the entire agreement between the Parties and supersede any and all prior discussions, communications and contracts prior to the conclusion of the Specific Contract.

130. The notifications of the Parties in connection with the present agreement shall be made in writing. It is considered to be in writing the delivery via personal delivery (with acknowledgement of receipt) or registered mail and via electronic letter if the recipient has confirmed its receipt. Notifications in connection with the modification, termination of the contract or relating to the Parties’ claims against each other shall not be accepted via e-mail.

The notification is deemed to be delivered on the fifth (5.) day following its justifiable posting date if it was sent to the other party via post as a registered mail to the address of the seat registered in the registry or to the address given in the Specific Contract by the other party or to the address stipulated in writing to the other party.

The Parties expressly agree that the notification sent via post as a registered mail is deemed to be delivered even if it comes back from the recipient with a sign “not seek” or “refused” or “unknown” or “moved” or any other identical meaning, if it was sent to the address of the seat registered in the registry or to the address given in the Specific Contract by the other party or to the address stipulated in writing to the other party.

131. The Parties shall indicate the contact persons in the Specific Contract. Any of the Parties is obliged to inform the other party about the changes of the person or data of the contact person on the day on which the party concerned first became aware of the changes or within 5 work day following the changes.

132. In the absence of proof to the contrary, the notification is deemed to be delivered and read by the other Party in the following time:
a) in case of personal delivery, on the 5th day after its sending;
b) in case of airmail shipment sending to abroad, on the 7th day after its posting;
c) sending via electronic letter, until 00:00 a.m. on the 2nd work day following the sending of the letter;
d) sending via post as a registered letter, at the time of the receipt, in the absence of that, on the 5th work day counting from its posting.

133. The possible annexes constitute an integral part of the Merchant GTC and the Specific Contract. The present Merchant GTC is prepared in English-Hungarian bilingual version, the Hungarian version shall prevail.

Budapest, December 07, 2016